Sos sö­ker nya jour­hem

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren 08-740 07 82 an­na.sjo­[email protected]­rekt­press.se

Två barn pla­ce­ra­des hos en kri­mi­nell, ett an­nat upp­gav att hen ut­satts för ett sex­ö­ver­grepp. I fle­ra fall där so­ci­al­tjäns­ten an­li­tat jour­hem via fö­re­tag har all­var­li­ga bris­ter upp­täckts. Nu vill so­ci­al­tjäns­ten i stäl­let ut­ö­ka an­ta­let eg­na jour­hem. BOT­KYR­KA För­ra vec­kan be­rät­ta­de vi att ett barn blev kvar i sitt jour­hem i åt­ta da­gar trots att hen upp­gett för so­ci­al­tjäns­ten att hen ut­satts för sex­u­el­la över­grepp där. Det kom fram i so­ci­al­tjäns­tens egen Lex Sa­rah-an­mä­lan. Nu rap­por­te­rar P4 Stock­holm att det fö­re­tag som för­med­la­de jour­hems­plat­sen för­sökt få so­ci­al­tjäns­ten att in­te po­li­san­mä­la hän­del­sen. Fö­re­ta­get ska ha för­sökt sät­ta press på so­ci­al­tjäns­ten ge­nom att ho­ta att in­te er­bju­da flic­kan ett av­last­nings­hem om en po­li­san­mä­lan gjor­des. Det be­kräf­tas av Göran Törnblom, verk­sam­hets­chef in­om barn och unga. – Det är ose­ri­öst att över hu­vud ta­get ha upp­fatt­ning­ar om det här och för­sö­ka ut­ö­va ut­press­ning, sä­ger Göran Törnblom till Bot­kyr­ka­Di­rekt. Dy­ra­re via fö­re­ta­gen Han sä­ger att so­ci­al­tjäns­ten har ”vid­ta­git åt­gär­der” mot fö­re­ta­get ef­ter hän­del­sen och att fö­re­ta­get har ta­git fram en hand­lings­plan. Men man har in­te bru­tit sam­ar­be­tet. – Vi har ra­mav­tal med fö­re­ta­gen, det krävs all­var­li­ga för­se­el­ser upp­re­pa­de gång­er för de ska kun­na bry­tas, sä­ger Göran Törnblom. So­ci­al­tjäns­ten i Bot­kyr­ka an­vän­der sig av to­talt 15 kon­su­lent­fö­re­tag som för­med­lar jour­hem. Och vid fle­ra till­fäl­len har hem för­med­la­de av fö­re­tag haft pro­blem. För någ­ra vec­kor se­dan rap­por­te­ra­de vi att två barn pla­ce­rats hos en ak­tiv kri­mi­nell. Vid fle­ra till­fäl­len har det vi­sat sig att hem­men in­te va­rit or­dent­ligt ut­red­da in­nan pla­ce­ring­ar. Går di­rekt till fa­mil­jer Nu job­bar so­ci­al­tjäns­ten för att för­sö­ka få en stör­re bank av eg­na jour­hem som in­te går via kon­su­lent­fö­re­tag, sä­ger Göran Törnblom. – Då re­kry­te­rar vi fa­mil­jer som vill va­ra jour- el­ler fa­mil­je­hem di­rekt, det ger oss bätt­re kon­troll och kva­li­tet. Det är ock­så en stör­re kost­nad för oss att gå via fö­re­ta- gen. Ett jour­hem via dem kan kos­ta 50-60 000 kro­nor jäm­fört med hälf­ten om vi kan an­li­ta jour­hem själ­va. Men det är en hård mark­nad att kon­kur­re­ra på ef­tersom fö­re­ta­gen er­bju­der hem­men mer be­talt än soc kan gö­ra. – Men vi för­sö­ker kon­kur­re­ra med att ha ett nä­ra sam­ar­be­te med jour­hem­men och ge ut­bild­ning och hand­led­ning och va­ra no­ga med att mat­cha bar­nens be­hov med hem­men, sä­ger han. So­ci­al­tjäns­ten har på­bör­jat ett ar­be­te att kart­läg­ga al­la j our­hem som i nte bli­vit grund­ligt ut­red­da. En om­or­ga­ni­se­ring har på­bör­jats för att klar­gö­ra vem som an­sva­rar för ex­ter­na hand­läg­ga­re.

ARKIVFOTO: JO­HAN­NES LILJESON

TÄN­KER OM. So­ci­al­tjäns­ten i Bot­kyr­ka an­vän­der sig av to­talt 15 kon­su­lent­fö­re­tag som för­med­lar jour­hem. Nu vill man öka an­de­len jour­hem som är di­rekt knut­na till sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.