Här kan Bot­kyr­ka få nytt na­tur­re­ser­vat

MÄLARSKOGEN. Men Mo­de­ra­ter­na vill stop­pa fler re­ser­vat.

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren 08-740 07 82 an­na.sjo­[email protected]­rekt­press.se

Kom­mu­nen ska ut­re­da om ett om­rå­de längs Mä­lar­stran­den i nor­ra Bot­kyr­ka ska bli na­tur­re­ser­vat. – När vi har många ut­veck­lings­pla­ner är det vik­tigt att skyd­da na­tu­ren för vå­ra med­bor­ga­re, sä­ger Myr­na Pers­son (MP).

Om­rå­det som kan bli ett skyd­dat na­tur­re­ser­vat är en yta som sträc­ker sig från Slags­ta i ös­ter, längs Mä­lar­stran­den, och ut till Nors­borgs spets. – Det finns höga na­tur­vär­den här och är ett vik­tigt re­kre­a­tions­om­rå­de för män­ni­skor. När vi byg­ger tätt och har myc­ket ut­veck­lings­pla­ner så är det vik­tigt att skyd­da de om­rå­de­na så att vå­ra med­bor­ga­re får ta del av det, sä­ger Myr­na Pers­son, ord­fö­ran­de i mil­jö- och häl­so­skydds­nämn­den. En­ligt hen­ne man hit­tat ar­ter med vik­ti­ga bi­o­lo­gis­ka vär­den i om­rå­det. För­sla­get pre­sen­te­ra­des i den nya mit­ten­ko­a­li­tio­nens bud­get förr­för­ra vec­kan. Nu ska tjäns­te­män­nen ut­re­da möj­lig­he­ten att in­rät­ta ett na­tur­re­ser­vat på mar­ken, som ägs av kom­mu­nen. En­ligt Myr­na Pers­son kan en så­dan ut­red­ning ta cir­ka två år. Om om­rå­det blir ett na­tur­re­ser­vat så är det tänkt att dö­pas till Mälarskogen. Har ni någ­ra pla­ner på att in­rät­ta fler na­tur­re­ser­vat? – Ja, men de kom­mer att pre­sen­te­ras läng­re fram. Det här är först ut, sä­ger Myr­na Pers­son (MP).

”Hind­rar ut­veck­ling­en”

Mo­de­ra­ter­na är dock skep­tis­ka till för­sla­get och tyc­ker att det läg­ger krok­ben för kom- mu­nens ut­veck­ling, bland an­nat möj­lig­he­ten att ska­pa sjö­nä­ra, at­trak­ti­va bo­stads­om­rå­den. – Vi mo­de­ra­ter be­hö­ver se ett skarpt för­slag kring in­rät­tan­de av ett na­tur­re­ser­vat i Nor­ra Nors­borg in­nan vi kan slut­ligt sä­ga ja el­ler nej. Men – vår grund­håll­ning är att vi inte ska in­rät­ta fler na­tur­re­ser­vat i kom­mu­nen, samt att vi vill ska­pa fler om­rå­den för sjö­nä­ra bo­en­den. Ett in­rät­tan­de av ett na­tur­re­ser­vat i det om­rå­det skul­le kun­na in­ne­bä­ra ett hin­der för den am­bi­tio­nen, sä­ger Wil­ly Vi­i­ta­la, vice ord­fö­ran­de i Mo­de­ra­ter­na i Bot­kyr­ka.

Det [är] vik­tigt att skyd­da de om­rå­de­na så att vå­ra med­bor­ga­re får ta del av det.

FOTO: KJELL LANDÅS/PRESSBILD

REKREATION. ”När vi byg­ger tätt och har myc­ket ut­veck­lings­pla­ner så är det vik­tigt att skyd­da de om­rå­de­na så att vå­ra med­bor­ga­re får ta del av det”, sä­ger Myr­na Pers­son (MP).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.