För­e­ning­ar stä­da­de längs Mä­la­ren

20 säc­kar med to­talt 250 ki­lo skräp. Det fick för­e­ning­ar­na ihop i en städin­sats längs Mä­lar­stran­den i hel­gen. Städ­ning­en var en vinst i ett skräpquiz som Slagsta­bon Bir­ger Fält vun­nit.

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren

Från Slags­ta strand bort till Nors­borg längs Mä­lar­stran­den. Så långt sträck­te sig lör­da­gens städin­sats av Al­by cric­ket club, Ko­ny­aspors U19- lag och Stock­holms Gång- och Vand­rar­för­bund. Bland fångsten i de 20 säc­kar­na med to­talt 250 ki­lo skräp fanns öl­bur­kar, glas och plast­på­sar, men ock­så stör­re sa­ker som en plast­stol ploc­ka­des upp. Städin­sat­sen var en del av id­rot­tens mil­jö­or­ga­ni­sa­tion Stä­da Sve­ri­ges 30-års­fi­ran­de och var ett kanske nå­got otip­pat pris i ett städquiz som Slagsta­bon Bir­ger Fält vun­nit. Pri­set var att väl­ja vil­ket om­rå­de som skul­le stä­das av för­e­ning­ar­na. Och han var själv med un­der städ­da­gen. – Det var ro­ligt. Det känns ju att man gör nyt­ta bå­de åt id­rot­ten och för att det ska bli re­na­re i na­tu­ren. Först hit­ta­de vi inte så myc­ket, men se­dan – på vis­sa stäl­len – fanns det en hel del. Ty­värr finns det ju en hel del skräp ute i na­tu­ren. Ne­dan­för en slänt fanns det mas­sa öl­bur­kar och al­le­han­da skräp, och det låg myc­ket plast­på­sar ne­re vid vatt­net, sä­ger Bir­ger Fält i ett press­med­de­lan­de. Stä­da Sve­ri­ge är en del av id­rotts­rö­rel­sen och har 43 na­tio­nel­la id­rotts­för­bund an­slut­na till sig. De barn och ung­do­mar som är med och stä­dar får be­talt. För­e­ning­en fi­nan­sie­ras av nä­rings­liv, kom­mu­ner och and­ra or­ga­ni­sa­tio­ner.

FOTO: JO­SE­FIN

VIN­NA­RE. Slagsta­bon Bir­ger Fält fick väl­ja vil­ken plats som skul­le stä­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.