Stock­holms tun­nel­ba­na vin­ner pris för kva­li­tet

MTR Tun­nel­ba­nan i Stock­holm har vun­nit ut­mär­kel­sen ”Svensk kva­li­tet”. ”Smi­di­ga re­sor, at­trak­ti­va och funk­tio­nel­la sta­tions­om­rå­den och om­tänk­samt be­mö­tan­de” är en del av mo­ti­ve­ring­en.

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER - Mi­chael Toll 073-600 69 08 mi­[email protected]­rekt­press.se

Ut­mär­kel­sen känns som ett kvit­to på att vi är på rätt spår.

Ut­mär­kel­sen ”Svensk Kva­li­tet” är, en­ligt in­sti­tu­tet som de­lar ut pri­set, Sve­ri­ges mest pre­stige­fyll­da kva­li­tets­ut­mär­kel­se. Nu står det klart att MTR pri­sas för si­na in­sat­ser med tun­nel­ba­nan. An­led­ning­en är att ”MTR Tun­nel­ba­nan ar­be­tar för att gö­ra män­ni­skors var­dag enkla­re med smi­di­ga re­sor, at­trak­ti­va och funk­tio­nel­la sta­tions­om­rå­den och om­tänk­samt be­mö­tan­de”, står det bland an­nat i no­mi­ne­ring­en. – Vi är fan­tas­tiskt gla­da. Vår upp­gift är att stän­digt ut­veck­la tun­nel­ba­nan och bi­dra till Stock­holm ge­nom att le­ve­re­ra en ef­fek­tiv, sä­ker och mo­dern kol­lek­tiv­tra­fik som stock­hol­mar­na kan li­ta på. Ut­mär­kel­sen känns som ett kvit­to på att vi är på rätt spår, sä­ger Jo­han Oscars­son, vd för MTR Tun­nel­ba­nan, i ett press­med­de­lan­de. Pri­set de­las ut av In­sti­tu­tet för Kva­li­tets­ut­veck­ling och går till or­ga­ni­sa­tio­ner som lång­sik­tigt och sys­te­ma­tiskt ut­veck­lar sitt kva­li­tets- och för­bätt­rings­ar­be­te.

FOTO: DI­REKT­PRESS

VIN­NA­RE. Tun­nel­ba­nan vin­ner pris för sin kva­li­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.