DE SKA LA­GA KUNGENS MAT

Klass­kom­pi­sar­na från Tum­ba gym­na­si­ums re­stau­rang- och livs­me­dels­pro­gram koc­kar på No­bel­fes­ten.

BotkyrkaDirekt Norra - - HEJ BOTKYRKA - An­na Sjögren 08-740 07 82 an­na.sjo­[email protected]­rekt­press.se

Det här är pre­stige i re­stau­rang­värl­den och vi är ba­ra 17 och 18 år.

Näs­ta vec­ka ska Ma­til­da Pyl­k­kö, 18, och Hil­da Tho­mas­son Dy­kert, 17, la­ga mat till 1300 mid­dags­gäs­ter på No­bel­ban­ket­ten. – Det känns coolt att kung­en kom­mer äta från min tall­rik, sä­ger Ma­til­da Pyl­k­kö. Vit­kå­len frä­ser, vild­svins­kor­ven stop­pas och de ny­ba­ka­de ko­la­ka­kor­na skärs i sne­da snitt. In­ne i re­stau­rang­kö­ket på Tum­ba gym­na­si­um job­bar ele­ver­na på re­stau­rang- och livs­me­dels­pro­gram­met för hög­tryck in­för ett av årets störs­ta mat­hög­ti­der – jul­bor­det. Men Ma­til­da Pyl­k­kö och Hil­da Tho­mas­son Dy­kert har nå­got än­nu stör­re som stun­dar. Den ti­on­de de­cem­ber kom­mer de va­ra bland de 43 koc­kar som står i kö­ket på Blå Hal­len i Stads­hu­set och la­gar tre­rät­ters­me­nyn till No­bel­fes­tens 1300 gäs­ter. – Det är jät­testort! Det här är pre­stige i re­stau­rang­värl­den och vi är ba­ra 17 och 18 år, sä­ger Ma­til­da Pyl­k­kö.

Vet in­te me­nyn

Det var lä­ra­ren Jo­han Larsson som drog i någ­ra trå­dar och lyc­ka­des kni­pa två ef­ter­trak­ta­de plat­ser i no­bel­kö­ket. Un­der tre da­gars prov­jobb fick Ma­til­da och Hil­da vi­sa vad de gick för och blev god­kän­da. Nu vän­tar tre da­gars för­be­re­del­ser och job­bet på själ­va no­bel­ban­ket­ten. Me­nyn är hem­lig tills de kom­mer in i kö­ket sam­ma dag. – Det är väl­digt hem­ligt, vi mås­te lå­sa in vå­ra mo­bi­ler, be­rät­tar Ma­til­da.

Bör­jar pla­ne­ras i maj

De vet in­te hel­ler vad de kom­mer att få för ar­bets­upp­gif­ter. – Det kom­mer ju va­ra väl­digt este­tiskt, jag skul­le tyc­ka det vo­re ro­ligt att gö­ra för­rät­ten el­ler varm­rät­ten, sä­ger Hil­da. – Det är ju ett ma­ski­ne­ri där man gör en li­ten del. Att gö­ra sista läg­get på nå­gon av rät­ter­na så man får se hur allt blir vo­re kul. No­bel­mid­da­gen bör­jar pla­ne­ras i maj och för­be­reds är in i mins­ta de­talj. Ing­et får gå fel när man ska ser­ve­ra mat till 1300 gäs­ter, varav många är kung­lig­he­ter, stats­råd och no­bel­pris­ta­ga­re. Vad är det värs­ta som

skul­le kun­na hän­da?

– Att man väl­ter en vagn med fär­dig­lag­da tall­ri­kar vo­re ka­ta­strof, det är ju hund­ra styc­ken på en vagn! Men de har sagt till oss att det ald­rig hänt hit­tills, sä­ger Ma­til­da.

Re­jäl back­up

Men det finns fak­tiskt 200 ex­tra tall­ri­kar som back-up ifall ka­ta­stro­fen är fram­me. Och trots oron över att nåt ska gå fel så ska det mest bli kul, tycker de. De hop­pas på li­te kän­dis­spa­ning. – Jag hop­pas vi kan tit­ta ut på fes­ten, det ha­de va­rit coolt att se kung­en, sä­ger Hil­da och Ma­til­da fort­sät­ter: – Det är coolt att kän­na att det är vi som la­gat gäs­ter­nas mat och att man vet att en tall­rik man har gjort kom­mer kung­en att få, sä­ger Ma­til­da. Och mer än att få en skymt av kung­lig­he­ter och and­ra kän­di­sar är job­bet på No­bel­fes­ten en tung me­rit att sät­ta på cv:t för en fram­ti­da kar­riär i re­stau­rang­bran­schen som de bå­da dröm­mer om.

Hur för­be­re­der ni er in­för No­bel­mid­da­gen?

– Med att vi­la, so­va och sit­ta så of­ta vi kan. Vi kom­mer job­ba från mor­gon till kväll och det kom­mer att bli myc­ket stå och gå den da­gen, sä­ger Hil­da.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

Ma­til­da Pyl­k­kö, 18, och Hil­da Tho­mas­son Dy­kert, 17, är två av 43 ut­val­da att la­ga No­bel­mid­da­gen i Blå hal­len den ti­on­de de­cem­ber. NOBELKOCKAR.

FO­TO: HANS CHRISTIANSSON

LA­GAR KUNGENS MAT. ”Det vo­re coolt att få se kung­en”, sä­ger Ma­til­da Pyl­k­kö.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

Hil­da Tho­mas­son Dy­kert är re­do för Blå hal­len. SLIPAD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.