And­ra året i mör­ker på busstor­get

”Man vill ju in­te va­ra här när mörk­ret fal­ler”

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER - SÄG VAD DU TYC­KER! bot­kyr­kadi­rekt.se An­na Sjögren Claudio Britos 08-740 07 82 bot­kyr­[email protected]­rekt­press.se

Pla­ner­na har stått stil­la i fle­ra år, det är li­te av ett noll-lä­ge.

TUM­BA

– Man vill ju in­te va­ra här när mörk­ret fal­ler. Det bäs­ta vo­re ju om al­la lam­por fun­ge­ra­de och det var re­jä­la ly­sen och bra sken. Det här är be­dröv­ligt, sä­ger Tum­ba­bon Gu­nil­la Nilsson Se­ger­sjö. Hon står på Tum­bas busstorg. Bot­kyr­kaDi­rekt räk­nar till ett 50-tal tra­si­ga lam­por här. Det är 20-ta­let fler än när vi skrev sam­ma ny­het för näs­tan ex­akt ett år se­dan. – Oj, det lå­ter in­te bra, sä­ger An­ders Öt­teni­us, chef för gata-par­ken­he­ten på kom­mu­nen när han får hö­ra om de tra­si­ga lam­por­na.

SL:s an­svar

För­ra året råd­de det stor för­vir­ring kring vem som egent­li­gen an­sva­ra­de för lam­por­na. Kom­mu­nen? Ke­o­lis? SL? Al­la skyll­de på varand­ra. Men till slut slogs det fast att det var SL:s an­svar. An­ders Öt­teni­us, chef på kom­mu­nens gata-par­ken­het, sä­ger att man på­ta­lat de tra­si­ga lam­por­na för SL re­dan i ok­to­ber, i sam­band med en trygg­hets­vand­ring. – Det lå­ter ju som att det in­te åt­gär­dats då. Då får jag kon­tak­ta SL:s an­sva­ri­ga och se till att de blir byt­ta, sä­ger han. När Bot­kyr­kaDi­rekt kon­tak­tar SL blir man för­vå­nad över att att lam­por­na är tra­si­ga fort­fa­ran­de. – Det är bra att vi upp- märk­sam­mas på det­ta. Själv­klart ska al­la lam­por fun­ge­ra, skri­ver Claes Kei­su, press­kom­mu­ni­ka­tör på Tra­fik­för­valt­ning­en i ett mailsvar. En­ligt ho­nom har man gett sin un­der­hållsent­re­pre­nör upp­dra­get att fixa lam­por­na för länge se­dan och trod­de att det re­dan var gjort. – Jag kan in­te sva­ra på var­för det än­nu in­te skett, men nu ska vi se till att det blir gjort så fort som möj­ligt, fort­sät­ter han.

SL lo­var bätt­ring

Det här är and­ra året i rad som Bot­kyr­kaDi­rekt be­rät­tar om lamp­ha­ve­ri­et. Och nu lo­var SL bätt­ring på Tum­ba busstorg. – Näs­ta in­pla­ne­ra­de ron­de­ring är i näs­ta vec­ka (läs den­na vec­ka) och då kom­mer tra­si­ga ljus­käl­lor att by­tas. Nu när det är mörkt sto­ra de­lar av dyg­net kom­mer vi att in­ten­si­fi­e­ra ron­de­ring med fo­kus på be­lys­ning, skri­ver Claes Kei­su. På gata-park-en­he­ten fun­de­rar An­ders Öt­teni­us på att kon­trol­le­ra busstor­get ti­di­ga­re på sä­song­en så att sånt som tra­si­ga lam­por har stör­re chans att hin­na åt­gär­das in­nan det blir mörkt.

”Känns ofräscht”

På busstor­get står Vårsta­bor­na Kris­ter och Ri­ta Lill­sun­de. De tyc­ker att det känns ofräscht här. – De som rö­ker hit­tar in­te ask­kop­par­na. Det bi­drar till att folk smut­sar ner mer, sä­ger Kris­ter. Sam­ti­digt har he­la tor­get ham­nat i ett slags lim­bo hos de oli­ka ak­tö­rer­na i vän­tan på att cent­rumä­ga­ren Ci­tycon kom­mer loss med pla­ner­na på att byg­ga ut cent­rum med han­del, bostäder och ett nytt re­se­cent­rum. Det på­ver­kar käns­lan av att tor­get är bort­glömt, me­nar An­ders Öt­teni­us. – Pla­ner­na har stått stil­la i fle­ra år, det är li­te av ett noll­lä­ge. Vi al­la par­ter har ju ett an­svar för att un­der­hål­la, men vi mås­te tän­ka på vil­ka åt­gär­der vi ska sat­sa på så att det sen in­te visar sig att vi slängt peng­ar i sjön, sä­ger An­ders Öt­teni­us.

Ett 50-tal tra­si­ga lam­por har lagt Tum­bas busstorg i mör­ker i vin­ter. Många re­se­nä­rer tyc­ker att om­rå­det känns otryggt och bort­glömt. Be­dröv­ligt, tyc­ker Tum­ba­bor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.