SL vill ha peng­ar till­ba­ka

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 christof­fer.rost­lund @di­rekt­press.se

Vi krä­ver in­te till­ba­ka peng­ar­na för att läg­ga dem på hög ut­an de går di­rekt till­ba­ka till re­se­nä­rer­na.

Peng­ar­na till­ba­ka – kro­na för kro­na. Det krä­ver Stock­holm av sta­ten för al­la för­se­na­de pen­del­tåg, med hjälp av en ny lag. ”Vik­tig prin­cip­frå­ga att mar­ke­ra miss­nö­je med järn­vä­gen”, sä­ger pen­del­pre­si­den­ten Kristof­fer Tam­sons (M).

STOCK­HOLM

21,5 mil­jo­ner kro­nor: så myc­ket har för­se­na­de pen­del­tågs­re­se­nä­rer fått un­der 2018. På se­na­re år har för­se­nings­er­sätt­ning­ar­na ske­nat iväg. För 2015 lan­da­de man på 11 mil­jo­ner, 2016 och 2017 på 8 re­spek­ti­ve 14 mil­jo­ner. Nu tän­ker SL, Stock­holm läns lands­ting, slå nä­ven i bor­det och krä­va att Tra­fik­ver­ket, sta­ten, ploc­kar upp stör­re de­len av miss­nö­jesno­tan. Det är en ny lag som gör att den som är an­sva­rig för pro­ble­met ock­så ska be­ta­la för det. Un­der­hålls­pro­blem Lands­ting­et sä­ger att så myc­ket som 70 pro­cent av för­se­ning­ar­na på pen­del­tå­gen som ger peng­ar till­ba­ka, de över 20 mi­nu­ter, be­ror på pro­blem med un­der­håll och drift av sta­tens järn­vä­gar: el­fel, väx­el­fel, nedriv­na led­ning­ar. – Det är en prin­cip­frå­ga. Det är in­te rim­ligt att stock­hol­mar­na ska be­ta­la först skatt till sta­ten, se­dan ba­n­av­gif­ter för att vi an­vän­der järn­vä­gen, och se­dan för­se­nings­av­gif­ter för att den järn­vä­gen ha­ve­re­rar dag­li­gen, sä­ger tra­fiklands­tings­råd Kristo­fer Tam­sons (M), högs­te po­li­tis­ke an­sva­rig för lo­kal­tra­fi­ken. Han sä­ger att pen­del­pro­ble­met blir än mer märk­bart när man stäl­ler det mot tun­nel­ba­nan, som han tyc­ker att SL via MTR skö­ter med hög punkt­lig­het.

Mar­ke­rar miss­nö­je

– Fast Tra­fik­ver­ket ska ha ett er­kän­nan­de för att de bör­jat lyss­na mer på vår kla­gan. Men vi vill mar­ke­ra miss­nö­je, för­kla­rar Tam­sons. Men är in­te allt i slutän­dan än­då skat­te­be­ta­lar­nas peng­ar? – Vi tar till­ba­ka peng­ar­na till stock­hol­mar­na. Om vi tving­as be­ta­la av­gif­ter för att tå­gen är se­na blir det mind­re peng­ar till att kö­ra tun­nel­ba­na och buss. Vi krä­ver in­te till­ba­ka peng­ar­na för att läg­ga dem på hög ut­an de går di­rekt till­ba­ka till re­se­nä­rer­na. Ska räk­na mi­nu­ter­na Den nya la­gen re­gle­rar så kal­lad regress­rätt. Nu ska man sam­man­stäl­la ex­akt hur många mi­nu­ters för­se­nings­ut­gif­ter som or­sa­kats av krång­lan­de järn­vä­gar och läm­na in sitt åter­be­tal­nings­krav till Tra­fik­ver­ket, för att se om la­gen hål­ler och le­ve­re­rar.

FOTO: MIKAEL AN­DERS­SON

HOSTA UPP STÅLET STA­TEN. Kristo­fer Tam­sons (M) vill att Tra­fik­ver­ket ska be­ta­la för al­la för­se­na­de pen­del­tåg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.