M:s skugg­bud­get: Stäng bib­li­o­tek och sänk skat­ten

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - Anna Sjögren 0704-33 35 86 anna.sjo­[email protected]­rekt­press.se

Sänk skat­ten, sälj mer av Bot­kyr­ka­byg­gens be­stånd, lägg ner bib­li­o­tek och sälj konst­hal­len. In­för trygg­hetsteam och en äldre­om­buds­man. Nu pre­sen­te­rar Mo­de­ra­ter­na i Bot­kyr­ka sin skugg­bud­get. För någ­ra vec­kor se­dan pre­sen­te­ra­de den nya mit­ten­ma­jo­ri­te­ten sin bud­get för näs­ta år. I den lig­ger kom­mu­nal­skat­ten kvar på 20:15 kro­nor för var­je in­tjä­nad hund­ra­lapp. I M:s skugg­bud­get sänks skat­ten med 25 öre till 19:90. Nå­got som ger 43 mil­jo­ner kro­nor mind­re i kom­mu­nens kas­sa per år. – Bot­kyr­ka har näst högst kom­mu­nal­skatt i lä­net. Vi tyc­ker att kom­mu­nen främst ska läg­ga peng­ar på väl­fär­dens kär­na, sko­la, vård och om­sorg. Som med­bor­ga­re ska man ha en val­fri­het i vad man läg­ger si­na peng­ar på, sä­ger Sti­na Lund­gren (M), grupple­da­re för M och op­po­si­tions­råd. Sälj konst­hal­len Det som stry­ker med är fram­för allt sats­ning­ar på kul­tur. Kom­mu­nens bo­lag Upp­lev Bot­kyr­ka AB och MKC får mins­kat stöd och stö­det till Bot­kyr­ka konst­hall slo­pas. Dess fram­tid ska prö­vas på mark­na­den. – Finns det in­tres­se för en konst­hall så bor­de det fin­nas nå­gon pri­vat ak­tör som vill dri­va den. Finns in­te det ska man kans­ke in­te ha nå­gon konst­hall. M fö­re­slår att kom­mu­nen ba­ra ska ha två bib­li­o­tek, ett i söd­ra och ett i nor­ra. De vill ock­så säl­ja mer av Bot­kyr­ka­byg­gens be­stånd ge­nom att om­bil­da hy­res­rät­ter eller säl­ja till pri­vatvär­dar, en­ligt Sti­na Lund­gren för att fi­nan­si­e­ra ny­byg­gen och re­no­ve­ring­ar, ut­an att hö­ja hy­ror­na. To­talt pre­sen­te­ras be­spa­ring­ar på 49,6 mil­jo­ner. Ef­ter skat­te­sänk­ning­en finns 6,6 mil­jo­ner kvar till sats­ning­ar. De läggs bland an­nat på ord­nings­vak­ter på ga­tor, torg och i cent­rum. M vill ock­så in­fö­ra en äldre­om­buds­man och en hem­tjänst­mil­jon som ska gå till mer ak­ti­vi­te­ter för de äld­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.