Po­li­ti­ker vill ha hår­da­re reg­ler för fyr­ver­ke­ri­er

Al­la po­li­ti­ker vill se sträng­a­re reg­ler.

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - Na­hrit­ha Al-Kha­me­e­si, An­ton Kyhl­bäck, Anna Sjögren

Den 31 de­cem­ber smäl­ler det För många in­ne­bär ny­årsaf­ton fa­mil­je­mid­da­gar, fes­ter och myc­ket ra­ke­ter. Men för and­ra är det en dag av oro in­om­hus för vad som hän­der ut­om­hus. – Vi har en hund hem­ma som vi all­tid är oro­li­ga för in­för ny­å­ret. Vi för­sö­ker gå långa pro­me­na­der och ras­ta or­dent­ligt en bra stund in­nan det är som värst vid tolvsla­get. Så för dju­ren tyc­ker jag nog att det vo­re ett bra för­slag att för­bju­da fyr­ver­ke­ri­er, sä­ger Emil Eriks­son, Tum­ba­bo.

Vill skär­pa reg­ler

Idag mås­te man en­ligt kom­mu­nens ord­nings­fö­re­skrif­ter ha po­lis­till­stånd för att skju­ta fyr­ver­ke­ri­er i de lo­ka­la cent­ru­men. An­nars är det i prin­cip fritt fram. Och nu vill kom­mun­po­li­ti­ker­na skär­pa reg­ler­na kring ra­ket­skju­tan­det. Fle­ra kom­mu­ner har bör­jat in­fö­ra re­strik­tio­ner på fyr­ver­ke­ri­er. Sö­der­täl­je vill ha ett na­tio­nellt total­för­bud. Så långt går ing­et par­ti i Bot­kyr­ka, men Tul­linge­par­ti­et vill se ett ge­ne­rellt för­bud mot fyr­ver­ke­ri­er och tillå­ta det på vis­sa of­fent­li­ga plat­ser. Mo­de­ra­ter­na vill ba­ra tillå­ta det vid tolvsla­get på ny­årsaf­ton. – Man kan tillå­ta det mel­lan 23.45 och 00.30 på ny­års- af­ton till ex­em­pel, al­la and­ra da­gar ska det va­ra för­bju­det. Vi vär­nar tra­di­tio­nen att fi­ra med fyr­ver­ke­ri­er och vill in­te in­skrän­ka fri­he­ten för myc­ket, men man mås­te ta hän­syn till djur och and­ra män­ni­skor, sä­ger Wil­ly Vi­i­ta­la, bi­trä­dan­de kom­mu­nal­råd för Mo­de­ra­ter­na.

Utre­der frågan

Den nya mit­ten­ma­jo­ri­te­ten, S, MP, C, L och KD, vill ock­så se en upp­stram­ning av reg­ler­na. Hur den kan se ut ska en ut­red­ning kom­ma fram till. – De se­nas­te åren har det bli­vit ett pro­blem att det bör­jar smäl­la över en vec­ka in­nan ny­år och fle­ra da­gar ef­ter, bå­de för mil­jön, män­ni­skors sä­ker­het och för djur. Vi vill ta ett grepp om frågan, sä­ger Gabri­el Mel­ki (S), ord­fö­ran­de i sam­hälls­bygg­nads­nämn­den. Men att helt för­bju­da fyr­ver­ke­ri­er är svårt, me­nar han, och ex­akt vad ut­red­ning­en myn­nar ut i kan han in­te sä­ga. – Kans­ke kan kom­mu­nen hit­ta and­ra sätt att upp­märk­sam­ma ny­års­fi­ran­det, man kan hän­vi­sa ra­ke­ter till vis­sa plat­ser och ut­veck­la hur vi kom­mu­ni­ce­rar vad som gäl­ler – i dag finns det en viss okun­skap om att man in­te får smäl­la ra­ke­ter i vå­ra cent­rum till ex­em­pel.

Be­grän­sa för­sälj­ning

Men oav­sett vil­ka la­gar och reg­ler som in­förs kan det va­ra svårt att se till att de följs. Väns­ter­par­ti­ets Mats Ei­nars­son tror det är svår frå­ga för kom­mu­nen att lö­sa själv. – Po­li­sen mås­te kun­na se till att det ef­ter­levs, och det kan de in­te. För att kom­ma åt pro­ble­met mås­te man be­grän­sa för­sälj­ning­en av fyr­ver­ke­ri­er kraf­tigt. Det är en frå­ga om lag­stift­ning som kom­mu­nen in­te har makt över.

FOTO: MOSTPHOTOS

SMÄL­LA ELLER IN­TE SMÄL­LA? Frågan ska ut­re­das i Bot­kyr­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.