Ny­hets­å­ret 2018 bjöd på gläd­je och mör­ker

BotkyrkaDirekt Norra - - HEJ BOTKYRKA -

Den ex­tre­ma re­kord­vär­men i som­ras. VM-fes­ten där hop­pet om att Sve­ri­ge skul­le gå till fi­nal lev­de ovan­ligt länge. Att bli gra­vid. Det är tre sa­ker som jag per­son­li­gen kom­mer att min­nas av 2018. Och året som Bot­kyr­ka­re­por­ter bjöd på typ allt! Som ett be­sök i ett Ha­re Krish­na-tem­pel, upp­täck­ten av en 4000 år gam­mal sten­ål­ders­boplats och mö­tet med jul­tom­ten (läs om det på si­dan 16). Ny­hets­å­ret präg­la­des till stor del av va­let, där för­or­ten stod i fo­kus. I Bot­kyr­ka vak­na­de med­bor­gar­na upp till ett helt nytt po­li­tiskt lä­ge ef­ter val­da­gen, när det röd­grö­na sty­ret bröts för förs­ta gång­en på 24 år och gav plats för den nya mit­ten­ko­a­li­tio­nen med S, MP, KD, L och C.

En ny op­po­si­tion har

väckts till liv från hö­ger och väns­ter. De po­li­tis­ka skill­na­der­na bör­jar bli tyd­li­ga­re. Li­te av det nya sty­ret har vi re­dan bör­jat ana: be­slu­tet att öpp­na för pri­va­ta ak­tö­rer i hem­tjäns­ten och att mö­tes­plat­ser­na för unga vux­na ska läg­gas ner. Det se­na­re har star­tat en pro­teströ­rel­se bland unga i kom­mu­nen (läs mer på si­dan 17). Vi har tving­ats rap­por­te­ra om döds­skjut­ning­ar och ga­tu­våld. Men vi har ock­så fått be­rät­ta om hop­pet. Om unga eldsjälar som lyf­ter sig själ­va och si­na or­ter och gran­nar som job­bar för tryg­ga­re bo­stads­om­rå­den. Om star­ka mam­mor som för­lo­rat si­na barn i döds­skjut­ning­ar och nu star­tat en rö­rel­se mot gäng­vål­det.

Vad 2019 kom­mer med

är än så länge oskri­vet. Men om det hän­der i Bot­kyr­ka - då kom­mer vi att skri­va om det. Fort­sätt att hö­ra av er till oss med era sto­ra och små ny­hets­tips, tip­sa oss om eldsjälar och be­rät­ta för oss vad ni vill lä­sa om i Bot­kyr­kaDi­rekt. God Jul och Gott Nytt år – och tack för det här året <3

ANNA SJÖGREN Re­por­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.