Re­kord­många in­brott

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren 0704-333 586 an­na.sjo­[email protected]­rekt­press.se

Många bort­res­ta och ny­fal­len snö gav in­brotts­tju­var­na guld­lä­ge i de­cem­ber. He­la södra Stock­holm är drab­bat av vad po­li­sen miss­tän­ker kan va­ra en li­ga. I Bot­kyr­ka slog bo­stads­in­brot­ten nytt re­kord.

64 in­brott och 18 in­brotts­för­sök. Det blev ett mörkt fa­cit för in­brotts­sta­tisti­ken i Bot­kyr­ka årets sista må­nad. In­brot­ten har fak­tiskt ald­rig va­rit så många se­dan man bör­ja­de fö­ra sta­tistik lo­kalt för tio år se­dan. Men det är in­te ba­ra Bot­kyr­ka som drab­bats, in­brot­ten gick upp kraf­tigt i fle­ra de­lar av södra Stock­holm. Po­li­sen miss­tän­ker nu att en li­ga lig­ger ba­kom ök­ning­en. – Det är tro­li­gen en li­ga som har ver­kat i he­la södra Stock­holm. Hud­dinge har än­då kla­rat sig hyf­sat bra jäm­fört med till ex­em­pel Sö­der­täl­je och Bot­kyr­ka. Det har va­rit bra ut­gångs­lä­ge för tju­var­na. Da­gen in­nan julaf­ton, då många re­ser bort, ös­te det ner snö. Så det var lätt att se om folk var hem­ma, sä­ger An­na Sche­lin, Hud­dinge­po­lis. I Bot­kyr­ka slog tju­var­na näs­tan li­ka of­ta till mot lä­gen­he­ter som mot vil­lor och rad­hus. Det värst drab­ba­de om­rå­det var Tul­linge. Där fick 19 hem in­brott un­der de­cem­ber, följt av Tum­ba (14 in­brott) och Hall­un­da (11 in­brott). Att bry­ta upp en al­tan­dörr och att slå sön­der el­ler lyf­ta ur ett föns­ter var bland de van­li­gas­te till­vä­ga­gångs­sät­ten. In­syns­skyd­da­de tom­ter med höga häc­kar el­ler med gräns mot ett skogs­par­ti där man får job­ba ostört är tju­var­nas fa­vo­ri­ter.

Greps på bar gär­ning

Det är värt att läg­ga tid och peng­ar på att skyd­da sig, me­nar Mats Back­ström, in- spek­tör på Bot­kyrka­po­li­sen med an­svar för Grann­sam­ver­kan. – In­stal­le­ra lås på föns­ter och al­tan­dör­rar och ha be­lys­ning på tom­ten. Al­la brotts­före­byg­gan­de åt­gär­der som gör att det tar läng­re tid för tju­var­na ökar chan­sen att de blir upp­täck­ta av nå­gon gran­ne och att po­li­sen hin­ner ta fast dem. I de­cem­ber greps fy­ra per­so­ner i nor­ra Bot­kyr­ka un­der på­gåen­de in­brott för att nå­gon ring­de po­li­sen i tid, sä­ger han.

Fle­ra in­brott stop­pa­des

Och trots ett mörkt av­slut ser Mats Back­ström fle­ra ljus­punk­ter med in­brottså­ret 2018. Jäm­fört med 2017, 2016 och 2015 mins­ka­de an­ta­let bo­stads­in­brott. – Det är po­si­tivt att vi ser en re­jäl minsk­ning med 81 in­brott jäm­fört med 2017. Och an­ta­let in­brotts­för­sök, allt­så av­brut­na in­brott, öka­de. Det kan be­ro på att fler har in­stal­le­rat in­brotts­skydd. Fle­ra in­brott har ock­så av­bru­tits av larm och vak­na gran­nar, sä­ger Mats Back­ström.

Med in­syn på tom­ten blir det svå­ra­re för in­brotts­tju­var­na att job­ba. KLIPP HÄCKEN!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.