För­valt­nings­che­fen: har in­te för­stått kom­plex­i­te­ten” ”Vi

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER - An­na Sjögren

Be­ske­det att Skol­in­spek­tio­nen var ovän­tat för kom­mu­nen, en­ligt ut­bild­nings­för­valt­ning­ens chef Mi­kael Cai­man Larsson. ”Vi är full­stän­digt själv­kri­tis­ka”, sä­ger han. Det hi­sto­riskt uni­ka be­slu­tet av Skol­in­spek­tio­nen att gå in med stat­li­ga åt­gär­der på Storvret­sko­lan var ovän­tat när det gavs till Bot­kyr­ka kom­mun un­der ons­dags­mor­go­nen. – Det var dra­ma­tiskt, vi blev tag­na på säng­en, sä­ger Mi­kael Cai­man Larsson, chef för ut­bild­nings­för­valt- ning­en någ­ra tim­mar se­na­re. Hur ser du på be­slu­tet? –Det är ju ett all­var­ligt be­slut som vi tyc­ker är kne­pigt. Men vi ser ock­så det här som go­da möj­lig­he­ter att kraft­sam­la kring de be­hov som finns på sko­lan. Det här ar­be­tet främ­jas av att man kom­mer in i åt­ta må­na­der. Det är vi po­si­ti­va till. Men vi är öd­mju­ka och all­vars­tyng­da av det all­var­li­ga lä­get, sä­ger Mi­kael Cai­man Larsson. Se­dan myn­dig­he­tens till­syn i slu­tet av 2016 har kom­mu­nen job­bat med att vän­da si­tu­a­tio­nen på sko­lan. Mer peng­ar har skju­tits till som bland an­nat gått till att få in fler vux­na på sko-

lan, upp­styr­da ras­tak­ti­vi­te­ter för att öka trygg­he­ten och att an­stäl­la yt­ter­li­ga­re en skol­le­da­re. Tyd­li­ga­re ru­ti­ner för att ut­re­da ele­ver i be­hov av sär­skilt stöd har ock­så in­förts. Sko­lan är ock­så med i Skol­ver­kets pro­jekt Sam­ver­kan för bäs­ta sko­la där uni­ver­si­tet ska hand­le­da sko­lan. – Storvret­sko­lan pla­ne­ras bli MVP-sko­la och ska bör­ja job­ba än mer vålds­före­byg­gan­de, sä­ger Mi­kael Cai­man Larsson. (MVP är ett le­dar­skaps­pro­gram där unga sam­ar­be­tar med po­lis och kom­mun och blir fö­re­bil­der in­om an­ti­våld reds anm.) Var­för har ni in­te lyc­kats åt­gär­da pro­ble­men? – Pro­blem har fun­nits i många år, läng­re än jag kan över­blic­ka. Vi har oav­bru­tet ar­be­tat med att åt­gär­da bris­ter­na. Skol­in­spek­tio­nen sä­ger att de ser att åt­gär­der­na haft ef­fekt men att de in­te är till­räck­li­ga. Det här är förs­ta gången Skol­in­spek­tio­nen gör en sån här in­sats – hur känns det? – Na­tur­ligt­vis så kän­ner vi al­la oss tyng­da av ett sånt här be­slut. Men be­slu­tet kom­mer att bi­dra till bätt­re för­ut­sätt­ning­ar för vå­ra barn och unga. Är ni själv­kri­tis­ka idag? – Vi är full­stän­digt själv- kri­tis­ka. Vi ser nu att vi in­te sett he­la kom­plex­i­te­ten. Det kom­mer vi att gö­ra nu. Vi mås­te lyc­kas, det finns inga al­ter­na­tiv, sä­ger Mi­kael Cai­man Larsson. Ex­akt vad de stat­li­ga åt­gär­der­na kom­mer att kos­ta vet ut­bild­nings­för­valt­ning­en in­te än. – Vi kom­mer att de­bi­te­ras lö­pan­de. Men vi tän­ker att in­sat­ser­na är helt nöd­vän­di­ga. Det rim­li­ga är att vi får gö­ra om­pri­o­ri­te­ring­ar i bud­ge­ten. BotkyrkaDirekt har sökt ut­bild­nings­nämn­dens ord­fö­ran­de Ema­nu­el Ksi­azki­ewicz (S) som är po­li­tiskt an­sva­rig.

FO­TO: BOT­KYR­KA KOM­MUN

TACK­SAM FÖR HJÄLPEN. ”Vi är full­stän­digt själv­kri­tis­ka,” sä­ger Mi­kael Cai­man Larsson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.