Gra­tis sim­sko­la för ny­an­län­da

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

Or­ga­ni­sa­tio­nen He­la Män­ni­skan er­bju­der ny­an­län­da och även de som bott i lan­det un­der en tid en chans till att få lä­ra sig sim­ma. Sim­sko­lan är gra­tis för al­la som in­te kan sim­ma el­ler vill lä­ra sig sim­ma 200 me­ter. Lek­tio­ner­na sker i Storvrets­hal­len med grupp om tio per­so­ner med start 16 Ja­nu­a­ri 2019. He­la Män­ni­skan ar­be­tar med so­ci­alt ar­be­te och ef­ter lo­ka­la be­hov i al­la om­rå­den och har oli­ka sor­ters verk­sam­he­ter runt om lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.