Snöröj­ning och halk­be­kämp­ning

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

När det har snö­at är kom­mu­nen ute och plo­gar, sal­tar och san­dar vå­ra ga­tor, gångoch cy­kel­vä­gar, buss­ter­mi­na­ler och and­ra all­män­na plat­ser för att gö­ra dem mer fram­kom­li­ga. Snöröj­ning och halk­be­kämp­ning pri­o­ri­te­ras på al­la vägar med myc­ket tra­fik, buss­vä­gar och cen­tra­la gång-och cy­kel­vä­gar. Där­ef­ter plo­gas och sopsal­tas öv­ri­ga vägar.

Läs mer om snö- och halk­be­kämp­ning på bot­kyr­ka.se Pas­sa på att be­sö­ka de sko­lor du är in­tres­se­rad av in­för skol­va­let. På bot­kyr­ka.se/skol­va­let/öp­pet­hus hit­tar du allt du be­hö­ver ve­ta om öp­pet hus i Bot­kyr­kas sko­lor. Har du barn som ska bör­ja i för­sko­le­klass el­ler mås­te by­ta sko­la för att gå klart grund­sko­lan 2019. Då bör­jar det bli dags att fun­de­ra över vil­ka sko­lor du är in­tres­se­rad av att sö­ka till in­för ditt barns skol­val i ja­nu­a­ri. Många av vå­ra grund­sko­lor har in­for­ma­tions­mö­ten in­för start i för­sko­le­klass samt vis­sa även för års­kurs 6 och 7. På sko­lor­nas öpp­na hus får du in­for­ma­tion om var­je sko­la, möj­lig­het att be­kan­ta dig med per­so­na­len och att tit­ta runt i lo­ka­ler­na. Skol­va­let in­för höst­ter­mi­nen 2019 är öp­pet från och med 14 ja­nu­a­ri till och med 4 feb­ru­a­ri. Skol­va­let gör du på vår webb­plats bot­kyr­ka.se/ skol­va­let Väl­kom­men!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.