Höj­da mat­av­gif­ter in­om vård och om­sorg

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Bot­kyr­ka kom­mun hö­jer av­gif­ter­na på mat in­om vård och om­sorg. Av­gif­ter­na har in­te höjts se­dan 2012 och där­för görs nu en ju­ste­ring av pri­set. De nya av­gif­ter­na gäl­ler från ja­nu­a­ri 2019 och rör dig som bor på vård- och om­sorgs­bo­en­de, del­tar i dag­verk­sam­het el­ler får mat­lå­da från hem­tjäns­ten. På din fak­tu­ra i feb­ru­a­ri ser du den nya av­gif­ten. Vid frå­gor mej­la vof.av­gif­[email protected]­kyr­ka.se, el­ler ring på te­le­fon 08-530 616 85.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.