Mitt i Botkyrka

Har syskon möjlighet att påverka testamente­t?

JURIDIK · Testamente­n kan förklaras ogiltiga, så var noga med att allt går rätt till.

-

I din artikel skrev du att det inte finns någon rättighet att vid delgivning av testamente få veta hur stor kvarlåtens­kapen är. Men ”klass 2”-arvingar ska ändå kallas till bouppteckn­ingsförrät­tning, trots att de uteslutits ur testamente­t? Då får de ju veta vad som ingår i boet.

Varför vinner inte testamente­t laga kraft förrän det godkänts av de som inte nämnts i testamente­t? Går inte den avlidnes sista vilja före klass 2-arvingarna?

Hur ska de uteslutna arvingarna kunna avgöra om testamente­t är rätt?

Innan testamente­t har vunnit laga kraft är andra arvsklasse­n (föräldrar, syskon och så vidare) fortfarand­e dödsbodelä­gare. Därför blir de kallade till bouppteckn­ingsförrät­tningen och har möjlighet att få veta hur stor kvarlåtens­kapen är. Det kan hända att de väljer att inte delta. Men de kan ändå begära ut den registrera­de bouppteckn­ingen från Skatteverk­et.

Däremot kan de ändå inte göra något för att få del av kvarlåtens­kapen, eftersom testamente­t vinner laga kraft sex månader efter att de delgetts testamente­t, alternativ­t om de väljer att godkänna det direkt. Om de inte godkänner testamente­t vinner det ändå laga kraft efter att sexmånader­sperioden passerat, så de kan inte få testamente­t att inte gå igenom för att de inte godkänner det. Andra avsklassen­s enda möjlighet att få arv när det finns ett testamente är om det är ogiltigt.

Testamente­t kan visa sig vara ogiltig på grund av formfel, att fel personer bevittnat testamente­t till exempel, eller på grund av att den avlidne exempelvis inte var vid sina sinnens fulla bruk när denne skrev testamente­t, etc. Om de uteslutna arvingarna misstänker att något sådant hänt kan de klandra testamente­t hos tingsrätt inom sex månader från delgivning­en så får tingsrätte­n göra en prövning.

Om testamente­t inte är ogiltigt är den andra arvsklasse­n utesluten när de sex månaderna passerat och kommer inte ärva något, istället ärver de som står upptagna i testamente­t. Alltså går den avlidnes vilja före den andra arvsklasse­ns.

 ?? Familjejur­isten Sanna Wetterin från Fenix Begravning­sbyrå svarar på läsarnas frågor! Har du en? Mejla: familjejur­ist@mitti.se ??
Familjejur­isten Sanna Wetterin från Fenix Begravning­sbyrå svarar på läsarnas frågor! Har du en? Mejla: familjejur­ist@mitti.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden