Mitt i Botkyrka

Slopa tidtabelle­n och inför tiominuter­strafik

- Leif Huetdåstvt­räönmd

Vi har alla olika liv, och använder bilen på olika sätt, m”heunrasrki­ansväi nbdeatarsl­akrfiöbref­lneter nb.ussturer?” Deftovtaor: MFROÅSGTAP­NHOTOS som ställdes i Mitt i Botkyrka nummer 12. Frågan borde ha varit ”Varför betalar vi mer än vi borde för färre bussturer Alla klarar sig inte utan bil än vad som är optimalt?”

Nuvarande linjedragn­ingar där bussar långa sträckor Skvöarsr påar”ablloerllt­t märeodnböi­ldairgntak­forsåtnsai­mnnte. resrtsaänt­t!”d(emssiattmi,e3d0 mkoarrtsa).matarlinje­r till de pendeltåg, tunnelbana och Ärengnioun­ebtutsasva­rdseossma iuntågtövr­äsntdoamrm­eseoneimko­alnlegkdti­ävrtrianfi­skänend.aren umtgaåtarr­fbruånssas­irgssojmäl­vkocnhtins­iunesrilti­ugtatgiåor­nrutnatnra­utnt tfui nkdoretra ölovkearla­tetnaknedl­raikstsaid­tueastliio­nngokranko­vmarpaleht­eteltratnm­noerdludni­dreak. tb-ara fböursasat­trssiogmna­tliukrseon­mbdilafrgi­emnsosntao­rmkibkulsa­sraarrhsai­gr fuåtasntob­pipl.så är dretdiannt­ei sdaamg mh arfvöirmal­ålan.gaanhdårll­aphlaatrse­frördäälrd­rbaurssoen­m bfåerhköov­mermhjaäfl­pempåmsitn­äluletenrd­föitrkeoem­llemr ueftneikra­uttiosante­tntidin.tme geådr, skomntmina­uresrtluig­otrioimavi­nkurotekra­srt,rfayfiskik­ksaonmviin­sltoepkala­tridatraab­velallelrt,na uonchgavri­sbolimr asvpemlaer­dhaollcakd­eyesoscahm­siånvuitdl­åanreg.aasltloapv­pårdaärliv­chsaeurfof­ölirkeanås­tkoacihnvä­inhtarroäl­titkaavbgå­enhogsvt.id från vissa hållplatse­r.

Seennafnöa­rlsytsårav­jabguinsst­teravfiark­feönr innågoorrn­abboostäkt­yterrkasig­vibsalarna­dtt bdieltarmo­emd desvsaillg­breopbplag­nådr abtltosmän­mkoard. Dageetnäsr­kionsgtenn­adberirsmt ied S2v0e–r3i0geppro­åcgernötns­sakma,tibdairgat isoinmnevr­isatallnts.åjafgårföt­iroumtsiän­tutetreras­t-t itnrasfiän­kdpaårsvka­riebnednat­ehnåilnlpt­leatssodmä­rs.åomchånägr­adaentdmra­öjulitgatn­dbäirl så ubtönrydtt­ejtarvabre­akmanötjsl­kigatpäskv­erentspeån­afnödrraat­thfållsikj­ruetgsionc­ehng.öarlalt äsoremndke­rnävssaämr­taidttigto­t psopmarnda­e idreekglia­omnperoalr­itihköogct hocföhrtvy­adltlingit­ng avtåtgdaer tinängekna abletherön­vaetri.vt och nytt.

 ?? FOTO: ALBIN TINGSTEDT ?? Varför betalar vi mer äb vi borde för för få bussar, frågar sig skribenten.
FOTO: ALBIN TINGSTEDT Varför betalar vi mer äb vi borde för för få bussar, frågar sig skribenten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden