Här får Bot­kyr­kas unga job­ba i som­mar

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 -

Vi var på be­sök hos en bu­tik i nor­ra Bot­kyr­ka där en ti­di­ga­re som­mar­job­ba­re nu­me­ra bli­vit an­ställd. Ett gott be­tyg.

1350 Bot­kyrkaung­do­mar ar­be­tar i som­mar. Kom­mu­nen har vänt sig till lo­ka­la fö­re­tag och för­e­ning­ar för att er­bju­da me­nings­ful­la jobb. De ska ge re­fe­ren­ser och er­bju­dan­den i fram­ti­den. ”Vi mås­te hjäl­pas åt”, sä­ger Emil El-Hay­ek, äga­re till re­stau­rang­en For­no Emi­lio i Nors­borg.

FULL POTT. Al­la som sök­te fick som­mar­jobb Al­la 1500 ung­do­mar som sök­te prak­tik via Bot­kyr­ka kom­mun blev er­bjud­na ett som­mar­jobb i som­mar. Av dem tac­ka­de 1350 ja. Många av des­sa kom­mer att ham­na på pri­va­ta fö­re­tag där det finns en chans att få an­ställ­ning ef­ter att prak­tik­pe­ri­o­den är över.

– Det är vik­tigt att ung­do­mar­na får en me­nings­full sys­sel­sätt­ning un­der som­ma­ren, sam­ti­digt som de gör sin en­tré i ar­bets- och vux­en­li­vet, sä­ger Az­ra Ja­hic, som an­sva­rar för fe­rieprak­ti­ken på Bot­kyr­ka kom­mun.

För­u­tom kom­mu­na­la verk­sam­he­ter tar även pri­va­ta fö­re­tag och or­ga­ni­sa­tio­ner runt om i Bot­kyr­ka emot som­mar­job­ba­re.

– Sam­ar­be­tet med nä­rings­li­vet har va­rit po­si­tivt. Vi var på be­sök hos en bu­tik i nor­ra Bot­kyr­ka där en ti­di­ga­re som­mar­job­ba­re nu­me­ra bli­vit an­ställd. Det är ett gott be­tyg, sä­ger Az­ra Ja­hic.

”Tid och hand­led­ning”

En av fö­re­ta­gar­na som kom­mer att ta emot som­mar­job­ba­re i år är Emil El-Hay­ek, äga­re till re­stau­rang­en For­no Emi­lio i Nors­borg. Emil tog emot som­mar­job­ba­re för­ra året och kom­mer att gö­ra det även i år.

– Det finns egent­li­gen inga stör­re för­de­lar för fö­re- ta­gar­na att ta emot som­mar­job­ba­re. Det krä­ver tid och en hand­le­da­re som lär ut ar­be­tet till dem. Det här hand­lar om ung­do­mar­na, in­te om oss, sä­ger Emil ElHay­ek.

Det är bå­de t i ds- och ener­gikrä­van­de att ta emot ung­do­mar som i många fall ald­rig haft ett rik­tigt jobb ti­di­ga­re. Men för Emil är det inga kons­tig­he­ter.

– Jag har själv va­rit ung och jag minns hur det var när jag skul­le bör­ja job­ba. Jag äls­kar min kom­mun och jag hjäl­per gär­na ung­do­mar­na här att ta sig in i ar­bets­li­vet, sä­ger Emil El-Hay­ek.

Bot­kyr­ka kom­mun står för l önen f ör al l a som­mar­job­ba­re, även för ung­do­mar­na som fått jobb in­om nä­rings­li­vet.

– Kom­mu­nen be­ta­lar lö­nen. Fö­re­ta­gen har ock­så ut­gif­ter, ex­em­pel­vis lön till hand­le­dar­na. Sta­tistik vi­sar att de fles­ta job­ben finns in­om pri­va­ta sek­torn. Som­mar­jobb på ett fö­re­tag kan le­da till att ung­do­mar an­ställs ef­ter fe­rie­pe­ri­o­den, vil­ket i sin tur sän­ker ar­bets­lös­he­ten bland unga i kom­mu­nen, sä­ger Az­ra Ja­hic.

Chans till an­ställ­ning

Att ung­do­mar­na har en chans att få an­ställ­ning ef­ter som­mar­job­bet är nå­got som kom­mu­nen va­rit mån att upplysa om ge­nom att träf­fa hand­le­dar­na in­nan som­ma­ren.

– Vi har lagt vikt på att dis­ku­te­ra hand­le­dar­nas be­ty­del­se för ung­do­mar­na, så att bå­de hand­le­da­re och som­mar­job­ba­re ser det ur ett läng­re per­spek­tiv. Hand­le­da­ren kan i fram­ti­den bli en kol­le­ga el­ler en re­fe­rens när ung­do­men sö­ker jobb, sä­ger Az­ra Ja­hic. Dils­han Fer­nan­do

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.