Nu blir det kö­er på Hud­ding­e­vä­gen

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

Ar­be­tet på Hud­ding­e­vä­gen mel­lan Skytt­brink och Tul­linge, där en ny gång- och cy­kel­väg byggs, går nu in på näs­ta etapp: Un­der näs­ta vec­ka bör­jar skyt­tel­tra­fi­ken för bilar – ett av kör­fäl­ten kom­mer stäng­as av och tra­fi­ken kom­mer le­das med hjälp av ljus­sig­na­ler och flagg­vak­ter.

Ris­ken för kö­er är hög, spe­ci­ellt un­der rus­nings­tid. – Jag vill va­ra tyd­lig med att man som bi­list får svet­tas rätt myc­ket. Det kom­mer att va­ra jät­te­be­svär­ligt. När vi stäng­er av ett kör­fält så för­läng­er vi kanske ti­den med 20 mi­nu­ter, sa Mats Berg, pro­jekt­le­da­re på Tra­fik­ver­ket, ti­di­ga­re i år.

Rå­det är att den som kan ska väl­ja and­ra res­vä­gar un­der bygg­ti­den.

Men den här lå­ten som kom­mer nu be­hö­ver jag in­te göm­ma för nå­gon. Jag kan spe­la upp den för min mam­ma ut­an att stres­sa. Adam Ka­ny­a­ma är till­ba­ka! Läs mer om rap­pa­rens åter­komst på si­dan 12.

FOTO: ANN-SO­FIE BÄCK

VAR­NING FÖR KÖ­ER. Så här såg det ut för­ra året när kom­mu­nen var­na­de för sin av­stäng­ning på Hud­ding­e­vä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.