Vad är fe­rieprak­tik?

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

Bot­kyr­ka kom­mun er­bju­der som­mar­jobb för kom­mu­nens ung­do­mar i form av fe­rieprak­tik. En fe­rieprak­ti­kant är in­te tänkt som en er­sät­ta­re till en van­lig an­ställd och har bland an­nat en hand­le­da­re och va­ri­e­ran­de ar­bets­upp­gif­ter.

Al­la ung­do­mar i Bot­kyr­ka som är in­skriv­na i kom­mu­nen och föd­da mel­lan 20002002 har kun­nat sö­ka om fe­rieprak­tik. Fe­rieprak­ti­kan­ten ar­be­tar un­der en tre vec­kor lång pe­ri­od och till­de­las en av tre pe­ri­o­der. Den förs­ta pe­ri­o­den är mel­lan 18-6 ju­li, den and­ra mel­lan 9 ju­li-27 ju­li och den tred­je pe­ri­o­den är mel­lan 30 ju­li–17 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.