Döds­skjut­ning­ar­na mins­kar i Stock­holm

An­ta­let skjut­ning­ar i Stock­holm un­der årets förs­ta må­na­der är det lägs­ta på fy­ra år. Po­li­sen tror att det är en di­rekt ef­fekt av de rik­ta­de gängin­sat­ser som har gjorts i lä­net.

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER - Cla­rence Fren­ker

För­ra året sked­de 130 skjut­ning­ar i Stock­holms län. 19 med död­lig ut­gång och yt­ter­li­ga­re 43 per­so­ner ska­da­des. Siff­ror­na är de högs­ta på många år.

Nu vi­sar en ny stu­die att skjut­ning­ar­na i lä­net har mins­kat: Un­der årets fy­ra förs­ta må­na­der har 33 kon­sta­te­ra­de skjut­ning­ar in­träf- fat: två med död­lig ut­gång och tolv har ska­dats. Det är den l ägs­ta siff­ran se­dan 2014.

– En av vå­ra vik­ti­gas­te pri­o­ri­ter i ng­ar i re g i on Stock­holm det se­nas­te året har va­rit att öka tryc­ket mot de kri­mi­nel­la som har det störs­ta vålds­ka­pi­ta­let. Nu har vi haft ett lug­na­re lä­ge där många ton­gi­van­de ak­tö­rer sit­ter fri­hets­be­rö­va­de och ett stort an­tal är lag­för­da, sä­ger Ulf Johansson, re­gi­onpo­lis­chef, i ett press­med­de­lan­de.

Po­li­sen ser det som en sig­nal om att det rik­ta­de ar­be­tet har gett ef­fekt. Bland an­nat har va­pen­till­sla­gen ökat till följd av rik­ta­de per­son- och for­dons­kon­trol­ler, vil­ket har lett till fri­hets­be­rö­van­den.

En­ligt Sven Gra­nath, ana­ly­ti­ker hos po­li­sen, är det för ti­digt att sä­ga nå­got om ett trend­brott.

– Det är in­te nå­gon dra­ma­tisk för­änd­ring. Men bå­de po­lis­om­rå­de Stock­holm nord och Stock­holm syd ha­de lägre an­tal skjut­ning­ar än un­der sam­ma pe­ri­od de fö­re­gå­en­de åren, sä­ger han.

I rap­por­ten upp­ges att fo­kus fort­satt ska lig­ga på att stö­ra de kri­mi­nel­la i syf­te att få bort va­pen­till­gång­en och an­vänd­ning­en av dem.

FOTO: MOSTPHOTOS

PO­SI­TIVT. Den här vå­ren har det skett be­tyd­ligt fär­re skjut­ning­ar i lä­net jäm­fört med sam­ma pe­ri­od ti­di­ga­re år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.