PÅ GÅNG

BotkyrkaDirekt Södra - - PÅ GÅNG -

SÖN 3 JU­NI NON-STOP DANSKVÄLL

Dansa he­la kväl­len lång till två dans­band un­der se­gel­duksta­ket på dans­ba­nan. Vi byg­ger upp två sce­ner på var sin si­da av dans­gol­vet och ban­den spe­lar he­la kväl­len ut­an pa­us. Dans­band un­der den­na kväll är PH’s och Ca­sa­no­vas. Un­der kväl­len lot­tar vi ut fi­na pri­ser, bland an­nat ett års­kort till Hå­gel­by­par­kens or­di­na­rie dans­kväl­lar. Parkser­ve­ring­en har öp­pet. I sam­ar­be­te med Eb­ba Dansklubb. Pris 200 kro­nor. Ra­batt­kort gäl­ler in­te. Tid: 16.00 till 22.00 Plats: Hå­gel­by­par­ken

SÖN 3 JU­NI KURS I KRISBEREDSKAP

Vad be­ty­der det för dig att han­te­ra en si­tu­a­tion när lju­set in­te tänds när du slår på ström­bry­ta­ren, mo­bi­len är död och in­ter­net har slu­tat fun­ge­ra? På ut­bild­ning­en För din sä­ker­het! får du grund­läg­gan­de kun­ska­per om var du hit­tar in­for­ma­tion vid kri­ser, hur du ska­par din egen be­red­skap in­för att vär­me, vat­ten el­ler el sak­nas hem­ma. Gra­tis. Tid: 9.00 till 12.00

Plats: Hall­un­da Fol­kets hus

SÖN 3 JU­NI FILM: IDOL

Idol byg­ger på den san­na histo­ri­en om poj­ken Mo­ham­med i Ga­za som dröm­mer om att bli en stor ar­tist och få sjunga på sto­ra sce­ner. Mo­ham­med, hans sys­ter och de­ras kom­pi­sar re­pe­te­rar där de kan och på näs­tan vad som helst in­nan de har råd att kö­pa rik­ti­ga in­stru­ment. Se­dan bör­jar de upp­trä­da på fes­ter och bröl­lop. Med falskt vi­sum och ut­an en gil­tig an­mä­lan till täv­ling­en tar han sig till ut­tag­ning­en av Idol i Kai­ro i Egyp­ten. Pris: 50 kro­nor.

Tid: 13.15

Plats: Skä­ris­bi­o­gra­fen

SÖN 3 JU­NI SAGOVANDRING

Kom och upp­lev en klas­sisk sa­ga i par­ken. Ak­tö­rer från Te­a­ter­klub­ben Re­pli­ken ge­stal­tar och le­van­de­gör en sa­ga som bör­jar vid Café An­na Gi­ertz och se­dan fort­sät­ter be­rät­tel­sen runt om i par­ken. Från ca fy­ra år och upp­åt är en bra ål­der. Bar­nen går själ­va med på vand­ring­en som tar 50-60 mi­nu­ter be­ro­en­de på hur myc­ket frå­gor bar­nen har.

Fri en­tré. Frukt och dryck in­går för al­la barn. Sam­ling ut­an­för café An­na Gi­ertz, vid vår skylt. Spa­na ef­ter vå­ra sa­go­be­rät­ta­re i grö­na ca­per.

Tid: 15.00

Plats: Hå­gel­by­par­ken

MÅN 4 JU­NI KÖRKORTSTEORI

Vi övar körkortsteori till­sam­mans med en le­da­re ur per­so­na­len var­je mån­dag!Öp­pet för ung­do­mar mel­lan 15-22 år.

Tid: 18.00 till 19.30

Plats: Grun­den, Al­bys hjär­ta

TIS 5 MAJ TAIJI QIGONG

Lång­sam­ma rö­rel­ser som är väl­gö­ran­de för kropp och själ. Taiji qigong 30 min, för­djup­ning 15 min. Inga för­kun­ska­per be­hövs. All­tid drop-in, 50 kr/till­fäl­le, med Gud­run Khe­mi­ri, fy­si­o­te­ra­peut.

Tid: 12.00 till 12.45

Plats: Skär­hol­mens kyr­ka

ONS 6 JU­NI NATIONALDAGSFIRANDE

Vi fi­rar med ak­ti­vi­te­ter för he­la fa­mil­jen. För bar­nen finns pon­ny­rid­ning och klapp­ha­ge med Hå­gel­by 4H, tra­fik­le­ken tu­tar och kör som van­ligt och rund­turs­tå­get tar med al­la som vill på en tur i par­ken. Flen Världsor­kes­ter spe­lar och nya svens­ka med­bor­ga­re fi­ras med ce­re­mo­ni på sce­nen.

Tid: 11.00 till 16.00

Plats: Hå­gel­by­par­ken

ONS 6 JU­NI EL SIS­TE­MA OMMARKONSERT

På na­tio­nal­da­gen ger or­kes­te­re­le­ver från Skär­hol­men och Bredäng två stråk­kon­ser­ter. Gra­tis och öp­pet för al­la. Väl­kom­na att fi­ra in som­ma­ren till­sam­mans!

Tid: 11.15 och 13.15

Plats: Skä­ris­bi­o­gra­fen

TORS 7 JU­NI FIL­MWORKS­HOP

”Med hu­mor som va­pen”. Med in­spi­ra­tion från tex youtu­bers som job­bar med hu­mor för att be­ly­sa vik­ti­ga äm­nen, så kom­mer vi un­der den­na works­hop att ska­pa kor­ta fil­mer med hu­mo­ris­tis­ka in­slag. Lär dig film­tek­ni­ken, och få coach­ning av Fan­zingos film­pe­da­go­ger i allt du be­hö­ver ve­ta om film­tek­nik, be­rät­tan­de och film­pro­duk­tion. Mål­grupp: 16-22 år. Gra­tis. Även 8 ju­ni. Tid: 16.30 till 20.30

Plats: Grun­den, Al­bys Hjär­ta

FRE 8 JU­NI GRA­TIS CIRKUS

Sub­to­pia bju­der på gra­tis cirkus med Kaa­os Kaa­mos och ef­ter­föl­jan­de pro­va-på vid Al­by torg den 8 ju­ni och Al­by­ber­get (vid lil­la fot­bolls­pla­nen Råd­mans­bac­ken 11) den 9 ju­ni. Sex in­di­vi­der med oli­ka prin­ci­per, bak­grund och styr­kor. Al­la vill byg­ga torn och gö­ra vol­ter ovan­på varand­ra. Men hur ska det gå om al­la pra­tar oli­ka språk? Cir­kus­kom­pa­ni­et Kaa­os Kaa­mos skick­lig­het i parak­ro­ba­tik i kom­bi­na­tion med för­må­gan att iscen­sät­ta dråp­li­ga si­tu­a­tio­ner gör att fö­re­ställ­ning­en pas­sar så­väl sto­ra som små.

Tid: Fre 15.00, lör 13.00

Plats: Al­by torg/Al­by­ber­get

SÖN 10 JU­NI FILMPREMIÄR

Film: En bra vec­ka för de­mo­kra­tin. Re­gis­sö­ren Ce­ci­lia Björk har gjort en hög­ak­tu­ell do­ku­men­tär som får åskå­da­ren att fun­de­ra över de­mo­kra­tins till­stånd i valå­rets Sve­ri­ge. En bra vec­ka för de­mo­kra­tin är en av­slö­jan­de och hu­mo­ris­tisk skild­ring av vårt sam­hälls­sy­stem, med Al­me­dals­vec­kan som spel­plats. Fil­men är en stu­die av hur po­li­tik sa­lu­förs i ett me­di­e­sam­häl­le där upp­märk­sam­het är hård­va­lu­ta. Pris: 50 kro­nor.

Tid: 14.15

Plats: Skä­ris­bi­o­gra­fen

SÖN 10 JU­NI GUI­DAD TUR TUMBA BRUK

Gui­de­tur med Curt Carls­son klpc­kan 12 som av­slu­tas på Tumba Bruks Mu­sik­pa­vil­jong där Bot­kyr­ka Brass spe­lar kl 14 till 15. Vi kom­mer få hö­ra och se Tumba Bruks gam­la histo­ria. Gui­de­tu­ren bör­jar vid Bruks­mu­se­et och vi vand­rar runt på Tumba Bruks­om­rå­det. Med­tag kaf­fe­korg. Gra­tis.

Tid: 12.00

Plats: Tumba bruks­mu­se­um

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.