ATT R STA (S) R IN­TE EN SJ LVKLARHET L NGRE

– Sve­ri­ge be­hö­ver ska­kas om. De gam­la par­ti­er­na har fått sin chans. SD kom­mer att vin­na en jord­skreds­se­ger i höst. Så sä­ger fle­ra av de äld­re Tum­ba­bor som sam­lats runt gril­len i Segersjö. Att rös­ta S är in­te läng­re själv­klart.

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - Text: Pet­ter Beck­man | Fo­to: Claudio Bri­tos

S-väl­ja­re i Segersjö tror på en jord­skreds­se­ger för SD i höst. Sam­ti­digt mo­bi­li­se­rar S för att be­hål­la si­na väl­ja­re.

SEGERSJÖ, TUM­BA

– Jag är född so­ci­al­de­mo­krat och har all­tid rös­tat på dem. Men i år, för förs­ta gång­en har jag ett stort frå­ge­tec­ken i mitt hu­vud: hur ska jag gö­ra?

Mo­ni­ca, 74, är in­tres­se­rad av po­li­tik. Nyfiken och so­ci­al. Har job­bat som men­talskö­ta­re he­la sitt liv, för­u­tom de sista åren in­nan pen­sio­nen då hon blev fack­lig på hel­tid. Hon har ald­rig tve­kat ti­di­ga­re.

– Förs­ta gång­en jag gick och rös­ta­de fick jag lä­ra mig av min mor­far: ”Du ska ta emot röst­sed­lar från al­la par­ti­er­na, le och se vänlig ut. Sen går du in i bå­set och väl­jer so­ci­al­de­mo­kra­ter­na”, be­rät­tar Mo­ni­ca.

Det är sön­dag, drygt tre må­na­der kvar till va­let, och hy­res­gäst­för­e­ning­en bju­der gran­nar­na på varm­korv och saft.

So­len ste­ker över den lum­mi­ga par­ken mitt i Segersjö, det lil­la hy­res­hus­om­rå­det i ut­kan­ten av Tum­ba där al­la ver­kar kän­na al­la. ”Näs­tan som när jag var ung på 1950-ta­let”, sä­ger Mo­ni­ca.

Segersjö bör­ja­de stic­ka ut po­li­tiskt re­dan för 10 år se­dan. Och i va­let 2014 rös­ta­de 17,5 pro­cent i val­kret­sen, som till stor del be­står av äld­re svens­kar, på SD.

– Hur det ska gå i år? Ju när­ma­re va­let kom­mer är det det al­la pra­tar om, sä­ger Mo­ni­ca.

’’Vad som helst kan hän­da’’

Nå­got lig­ger i luf­ten. Käns­lan av att vad som helst kan hän­da i höst. ”Det rör sig och bubb­lar över­allt i Eu­ro­pa”, som Mo­ni­ca ut­tryc­ker det.

– Jag tror att många tit­tar på Dan­mark. Och på Eng­land. Och tän­ker att ”så kan vi kanske gö­ra här ock­så”. Man be­hö­ver in­te va­ra med i EU. Man kan sä­ga nej till in­vand­ring. Att Dan­mark nu för­bju­der hel­täc­kan­de slö­jor är en jät­tes­tor

Det är skäm­migt, li­te som att va­ra gay. Kvin­na som har över­gett S och nu är öp­pen med att hon rös­tar på SD.

gra­tis­po­äng för SD, sä­ger Mo­ni­ca.

Själv loc­kas hon in­te av Jim­mie Åkes­son. Men hon vet att många and­ra gör det, även om det fort­fa­ran­de in­te rik­tigt pra­tas öp­pet om det.

– Det är skäm­migt, li­te som att va­ra gay, sä­ger en sol­bränd kvin­na, en av de få kring ute­bor­det som är öp­pen med att hon över­gett S och nu rös­tar på SD.

Pre­cis som de fles­ta and­ra är hon ak­tiv i den lo­ka­la hy­res­gäst­för­e­ning­en. Där pra­tar man säl­lan po­li­tik, ialla­fall in­te på det här sät­tet. Att va­ra so­ci­al­de­mo­krat är fort­fa­ran­de nor­men.

– Men det är nog stor skill­nad vad man sä­ger till si­na gran­nar och hur man pra­tar hem­ma vid köks­bor­det, tror Mo­ni­ca.

Sko­la, sjuk­vård och äldre­omsorg är ju egent­li­gen de vik­ti­ga frå­gor­na, tyc­ker hon själv.

– Men i slutän­dan kom­mer va­let att stu­pa på in­teg­ra­tio­nen. Och på att de and­ra par­ti­er­na ald­rig kan ge ra­ka svar om någon­ting, sä­ger hon.

In­ne i skug­gan på en bänk vid hus­väg­gen vill Emi­na, en mam­ma i 30-års­ål­dern, in­te alls pra­ta po­li­tik.

– Jag är trött, jag or­kar in­te tit­ta på ny­he­ter­na läng­re. Det finns ing­et att rös­ta på. Inga po­li­ti­ker vet vad de pra­tar om, sä­ger hon.

Vad skul­le du öns­ka av po­li­ti­ker­na?

– En bätt­re sko­la för barn som har spe­ci­el­la be­hov. Idag har man som för­äl­der ett hel­tids­jobb att för­sö­ka slåss för sitt barns rätt till stöd. Det är otro­ligt svårt att få hjälp, sä­ger Emi­na.

Ag­ne­ta, som sit­ter bred­vid på bän­ken, har job­bat med au­tis­tis­ka barn en stor del av sitt yr­kes­liv. Hon hål­ler med om att stö­det till barn med sär­skil­da be­hov har bli­vit säm­re.

– Nu slus­sas de ut i van­li­ga klas­ser,

ut­an att det finns till­räck­li­ga re­sur­ser. Det be­hövs fler vux­na i klass­rum­men så att man kan hjäl­pas åt, sä­ger Ag­ne­ta.

”Det mås­te va­ra rätt­vist”

Sam­ta­let kom­mer snart in på allt an­nat som känns ur­hol­kat i den svens­ka väl­fär­den. Net­tan Pedersen, med en stor fjä­ril ta­tu­e­rad på väns­ter över­arm, tyc­ker att Sve­ri­ge pri­o­ri­te­rar fel.

– De som job­bat he­la li­vet i de tra­di­tio­nel­la, slit­sam­ma yr­ke­na, de som nu är fat­tig­pen­sio­nä­rer el­ler sjuk­skriv­na, de får det säm­re, sä­ger hon.

– Sam­ti­digt tar Sve­ri­ge emot så många ny­an­län­da, som får hjälp med all­ting. De får start­bi­drag, lä­gen­het, möb­ler och pors­lin. Vå­ra eg­na ung­do­mar in­te ens kan flyt­ta hem­i­från. Jag har ing­et emot att det kom­mer in­vand­ra­re hit, men det mås­te va­ra rätt­vist, sä­ger Net­tan.

Hon har ett för­slag: att pre­cis som den som stu­de­rar till lä­ka­re mås­te ta stu­di­elån, så bor­de eta­ble­rings­er­sätt­ning­en till ny­an­län­da ock­så va­ra ett lån som ska be­ta­las till­ba­ka när man bör­jar tjä­na peng­ar.

Kom­pi­sen Ag­ne­ta, som kal­lar sig fat­tig­pen­sio­när ef­ter ett helt liv i låg­lö­neyr­ken, hål­ler med.

– Det är den här käns­lan av orättvisa som gör att folk blir så an­ti. Det lig­ger i luf­ten. SD kom­mer att få fram­åt med storm­steg, Det är helt själv­klart, sä­ger Ag­ne­ta.

– Jag tror det blir en jord­skreds­se­ger. De and­ra har haft chan­sen. Folk har ledsnat på det här, sä­ger Net­tan.

Ag­ne­ta läg­ger till or­det ”Ty­värr”. Hon vill in­te att SD ska bli störs­ta par­ti. Men hon tror att det myc­ket väl kan bli så.

Men gör in­te So­ci­al­de­mo­kra­ter­na allt för att få till­ba­ka de här rös­ter­na?

– Jag tror in­te att folk li­tar på dem. Åkes­son har ialla­fall en är­lig re­to­rik. De and­ra ba­ra svam­lar, sä­ger Ag­ne­ta.

’’Nyt­tigt för Sve­ri­ge’’

Val­re­sul­ta­tet kom­mer att bli om­ska­kan­de, men det kan nog va­ra nyt­tigt för Sve­ri­ge att folk bör­jar tän­ka nytt ef­ter al­la år i sam­ma hjul­spår, me­nar hon.

Hur skul­le ett nytt Sve­ri­ge se ut, om du får be­stäm­ma?

– Jag skul­le vil­ja att folk bör­jar pra­ta med varand­ra. Och ta hand om varand­ra. Som det var förr. Li­te som vi har det här i Segersjö, sä­ger Ag­ne­ta.

– Men om SD får sty­ra kanske det blir pre­cis tvärtom, tilläg­ger hon.

Mo­ni­ca, 74, har lyss­nat och fun­de­rat li­te till. Hon skul­le egent­li­gen vil­ja ha ett par­ti som var en kom­bi­na­tion av So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Li­be­ra­ler­na, ef­tersom hon gil­lar Li­be- ra­ler­nas för­slag om enkla­re yr­kes­pro­gram och lär­lings­ut­bild­ning­ar.

Hon tyc­ker ock­så det vo­re bra, som de bor­ger­li­ga fö­re­slår, med läg­re in­gångs­lö­ner för ny­an­län­da.

– Trots att jag job­bat fack­ligt för­står jag in­te var­för det skul­le va­ra fel. Själv bör­ja­de jag som 16-åring som spring­flic­ka i en sko­bu­tik och fick job­ba mig upp. Jag tyck­te ald­rig det var kons­tigt att jag fick läg­re lön i bör­jan.

– Men det blir nog sos­sar­na ialla­fall för min del. Det mås­te bli det, för att räd­da Sve­ri­ge, sä­ger Mo­ni­ca. NÄS­TA SI­DA: So­ci­al­de­mo­kra­ter­na » vill vin­na kri­get mot SD

Jag har ing­et emot att det kom­mer in­vand­ra­re hit, men det mås­te va­ra rätt­vist.

’’De gam­la par­ti­er­na har haft sin chans. Sve­ri­ge be­hö­ver ska­kas om’’, tyc­ker någ­ra av gran­nar­na i Segersjö. Eb­ba Öst­lin (S) med kol­le­gor knac­kar dörr för att vän­da stäm­ning­ar­na. BOTKYRKAVALET 2018

GRANNKONTAKT. ”Jag skul­le vil­ja att folk bör­jar pra­ta med varand­ra och ta hand om varand­ra. Som det var förr. Li­te som vi har det här i Segersjö”, sä­ger en av gran­nar­na i det lil­la 1950-tals­om­rå­det mel­lan Tum­ba och Uttran.

IN­TE SD. Gil­bert Häll­ström, är ord­fö­ran­de i den lo­ka­la hy­res­gäst­för­e­ning­en. ”Jag vet hur jag ska rös­ta i kom­mu­nen men in­te i riks­dags­va­let. Men det blir de­fi­ni­tivt in­te på Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na”, sä­ger han.

AL­TER­NA­TIV. Var­ken Ma­rie el­ler hen­nes man Mau­ritz lu­tar åt SD-hål­let. De hop­pas att de som gör det tän­ker om in­nan va­let. ”Det skul­le hjäl­pa om de and­ra par­ti­er­na var tyd­li­ga­re”, sä­ger Ma­rie.

GÅRDSFEST. Var­je år ord­nar den lo­ka­la hy­res­gäst­för­e­ning­en ge­men­sam korv­grill­ning på går­den. Mest är det den äld­re ge­ne­ra­tio­nen som dy­ker upp den­na ju­ni­sön­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.