S: Skärp straff när gäng ut­nytt­jar unga

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

Kri­mi­nel­la gäng har satt i sy­stem att re­kry­te­ra min­derå­ri­ga. Är du un­der fem­ton kan du in­te straf­fas. Nu vill So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Stock­holm och Bot­kyr­ka att straf­fen skärps för vux­na som får unga att be­gå brott, rap­por­te­rar Sve­ri­ges Ra­dio.

Barn som säl­jer knark – in­te en ovan­lig syn i för­or­ter där knark­han­deln sker helt öp­pet –Fitt­ja, Al­by, Hall­un­da, Nors­borg, Vår­berg. Äld­re kri­mi­nel­la skic­kar of­ta fram min­derå­ri­ga, som tving­as att fort­sät­ta un­der hot och ge­nom skuld­sätt­ning, som vi be­rät­tat om i vår ar­ti­kel­se­rie Det kri­mi­nel­la Stock­holm.

Nu vill So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Stock­holm och Bot­kyr­ka att re­ge­ring­en till­sät­ter en ut­red­ning för en ny lag­stift­ning för att straf­fa vux­na högt upp i gäng­en som ut­nytt­jar unga, rap­por­te­rar Sve­ri­ges Ra­dio.

Eb­ba Öst­lin (S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Bot­kyr­ka, jäm­för en så­dan lag­stift­ning med den som idag finns för män­ni­sko­han­del.

– Den or g a ni s e r a de brotts­lig­he­ten blir allt mer pro­fes­sio­nell. Då mås­te sam­häl­let ock­så ha ett svar på hur vi skyd­dar vå­ra unga. Då mås­te vi kom­ma hög­re upp i py­ra­mi­den. Det är det som ger ef­fekt, sä­ger hon till P4 Stock­holm.

Ka­rin Wann­gård (S), fi­nans­bor­gar­råd i Stock­holm:

– Jag tror på en straff­ska­la där man de facto får det straff som man upp­vig­lar till, sä­ger hon till P4 Stock­holm.

Eb­ba Öst­lin (S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Bot­kyr­ka och Ka­rin Wann­gård (S), fi­nans­bor­gar­råd i Stock­holms stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.