SVENSKT VM-JUBEL I ALBY

Och här kan du se fler mat­cher på stor­bilds­skär­mar på söd­ra si­dan.

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - Dilshan Fernando

Ing­en mis­sa­de att Sve­ri­ge vann förs­ta mat­chen i Fot­bolls-VM. Men de som in­te var på plats i Alby när Syd­ko­rea be­seg­ra­des gick mis­te om nå­got spe­ci­ellt. – Vi vi­sar att vi i Bot­kyr­ka fak­tiskt he­jar på Sve­ri­ge li­ka myc­ket som de i stan, sä­ger Al­by­bon Ne­lin Ruzh­di­e­va. Det är klart man kän­ner en stolt­het över att lan­det man bor i är med i nå­got så stort som VM.

Det är måndag, kloc­kan är 14 och Sve­ri­ge ska pre­cis gö­ra en­tré i VM. Änt­li­gen är vi med igen, på den störs­ta sce­nen.

Al­la har in­te möj­lig­het att ta sig till Ryss­land och stöt­ta lands­la­get och i som­mar har Bot­kyr­ka­bor fler al­ter­na­tiv än nå­gon­sin att tit­ta på VM. Just idag har många ta­git sig till Al­by­tor­get där det är VM-fest och en stor­bilds­skärm vi­sar mat­cher­na.

Ef­ter li­te tek­nik­strul, där med- de­lan­den om att bat­te­ri­et var lågt på da­torn pop­pat upp på den 17 kvadrat­me­ter sto­ra skär­men, ord­nar sig allt i tid till av­spark. Wil­li­am Sha­houd, ini­ti­a­tiv­ta­ga­re för VMvis­ning­en, fick li­te hjälp av kom­pi­sar­na på fö­re­ta­get “Mil­jon­be­man­ning” som har sitt kon­tor på tor­get.

– De sprang och häm­ta­de en ex­tra da­tor­lad­da­re vi kun­de lå­na. Det är en för­del med or­ten, al­la kän­ner al­la och stäl­ler upp när det be­hövs, sä­ger Wil­li­am Sha­houd.

En an­nan si­da av cent­rum

Gul­can Kay­han från Nors­borg är på plats till­sam­mans med vän­ner­na Ne­lin Ruzh­di­e­va från Alby och Moné Uko­nu från Tum­ba. De som- mar­job­bar på mö­tes­plat­sen Al­bys hjär­ta och är gla­da över ar­range­mang­et.

– Det finns ju en för­dom om hur ett cent­rum ser ut. Det här vi­sar en an­nan si­da, vi vi­sar upp en stör­re bland­ning av män­ni­skor som bor i om­rå­det, sä­ger Gul­can Kay­han. Kom­pi­sar­na in­stäm­mer.

– Vi vi­sar att vi i Bot­kyr­ka fak­tiskt he­jar på Sve­ri­ge li­ka myc­ket som de i stan, sä­ger Ne­lin Ruzh­di­e­va.

– Det är klart man kän­ner en stolt­het över att lan­det man bor i är med i nå­got så stort som VM, sä­ger Moné Uko­nu.

Ner­vo­si­te­ten se­kun­der­na ef­ter av­spark i ett VM, den skräck­blan-

Jag såg en do­ku­men­tär om bron­set Sve­ri­ge vann i USA. Men det är ju gam­malt, det är coo­la­re att få se Sve­ri­ge spe­la li­ve.

da­de för­tjus­ning­en, ha­de man näs­tan glömt sen sist.

Någ­ra som in­te har glömt är tolvå­ri­ga Se­basti­an, Fa­bi­an och Rey­ad från Alby. Det har in­te fun­nits nå­got att glöm­ma ef­tersom de ald­rig upp­levt det här - de var in­te föd­da se­nast Sve­ri­ge var med 2006.

Grab­bar­na har lad­dat upp ge­nom att tit­ta på do­ku­men­tä­rer om lands­la­gets brons­me­dalj i tur­ne­ring­en 1994.

– Jag såg en do­ku­men­tär om bron­set Sve­ri­ge vann i USA. Men det är ju gam­malt, det är coo­la­re att få se Sve­ri­ge spe­la li­ve, sä­ger Se­basti­an Guz­man.

– Se­dan vi var små har vi ba­ra sett Sve­ri­ge för­lo­ra och miss­lyc­kas med att ta sig så här långt. Så vi blev helt choc­ka­de när vi slog Ita­li­en och tog oss till VM, sä­ger Rey­ad Kotb och Fa­bi­an Mi­de­ra om hös­tens bragd mot Ita­li­e­nar­na.

Svenskt må­lju­bel

0–0 i halv­lek. Sve­ri­ge har haft ett par lä­gen att ta led­ning­en i mat­chen och Ali Mush­taq är en av de som he­jat mest i publi­ken. Vid ett till­fäl­le vän­der han sig från skär­men och upp­ma­nar de till­res­ta att he­ja li­ka hårt som han gör.

VM-även­ty­ret kan ta slut re­dan om 45 mi­nu­ter, men Ali ver­kar lugn.

– Sve­ri­ge vin­ner, sä­ger han be­stämt.

20 mi­nu­ter in i and­ra halv­lek får Ali rätt. Andre­as Granqvist sät­ter 1–0 för Sve­ri­ge.

Tor­get ex­plo­de­rar och jag ser fle­ra av dem jag pra­tat med un­der mat­chen fi­ra med varand­ra. Det kra­mas och high-fi­ve­as. I ka­o­set ser jag Ali kas­ta sin blå­gu­la keps i luf­ten.

Jag hin­ner slänga en blick mot Se­basti­an, Fa­bi­an och Rey­ad. Ett svenskt mål i VM, det här är en helt ny upp­le­vel­se för dem. De be­hö­ver in­te dröm­ma sig bort till 94-VM i USA läng­re.

Just nu vill de nog in­te va­ra nå­gon an­nan­stans, och då har VM­re­san ba­ra bör­jat här i Alby.

SVENS­KA FANS. ”He­ja Sve­ri­ge!” ut­bris­ter Ali Mush­taq pre­cis in­nan halv­tids­vi­lan i VM-pre­miä­ren mot Syd­ko­rea.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

GEMENSKAP. ”Det är en fin gemenskap här, in­vand­ra­re och svens­kar som sam­las för att he­ja på Sve­ri­ge” sä­ger Gul­can Kay­han (t.v) som var på plats till­sam­mans med vän­ner­na Moné Uko­nu och Ne­lin Ruzh­di­e­va.

TAGGAD. ”Ef­ter det här får vi ta och slå Mex­i­co och Tyskland ock­så!”, sä­ger Niklas Glad som var på plats till­sam­mans med bar­nen Ei­nar och Astrid Glad.

VM-DE­BUT. För tolvå­ri­ga Rey­ad Kotb, Fa­bi­an Mi­de­ra och Se­basti­an Guz­man är det förs­ta gång­en de får upp­le­va ett Fot­bolls-VM där Sve­ri­ge spe­lar.

HE­JAR. Jacob får en mål­ning av Alby fri­tids­gård, han fick rätt när han trod­de att Sve­ri­ge skul­le vin­na.

EUFORI. Tor­get ex­plo­de­rar när Sve­ri­ge gör 1–0 mot Syd­ko­rea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.