La­gen ska skär­pas

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

Bot­kyr­ka har va­rit ett så kal­lat finskt för­valt­nings­om­rå­de se­dan 2010, vil­ket ger sve­rige­fin­nar rätt att an­vän­da sitt mo­ders­mål i of­fent­li­ga sam­man­hang, oav­sett hur bra de kan pra­ta svens­ka.

Re­ge­ring­en för­be­re­der en ny lag för de na­tio­nel­la mi­no­ri­tets­språ­ken som skär­per kra­ven på kom­mu­ner­na att er­bju­da barnom­sorg och sko­la på fins­ka.

I Bot­kyr­ka finns idag en finsk­språ­kig fri­sko­la, öp­pen för­sko­la på fins­ka en dag i veckan och fle­ra finskprå­ki­ga av­del­ning­ar in­om äldre­omsor­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.