SÅ KLA­RAR BOTKYRKAS DJURÄGARE TOR­KAN

Som­ma­rens ex­tre­ma tor­ka har kraf­tigt mins­kat årets skör­dar. I Bot­kyr­ka drab­bas häst­ä­ga­re hårt av fo­der­pri­ser­na som skju­tit i höj­den till följd av bris­ten. – Jag för­sö­ker ha is i ma­gen, sä­ger René Flück, hästupp­fö­da­re på Sö­der­törn Ryt­tar­cen­ter.

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - Anna Sjögren bot­kyr­[email protected]­rekt­press.se

Hästupp­fö­da­ren René Flück i Grö­dinge för­sö­ker ha is i ma­gen och vän­ta på att fo­der­pri­ser­na ska sjun­ka.

På si­na åker­mar­ker har DeLa­val i år ba­ra fått ut hälf­ten av den grässkörd som man bru­kar få.

– En tred­je­del av spann­må­len som vi nor­malt säl­jer har vi fått skör­da som hel­säd för att kun­na ge fo­der till vå­ra eg­na kor och ung­djur på går­den, sä­ger Jo­han Bju­re­vall, VD på Ham­ra gård som in­går i DeLa­val­kon­cer­nen.

Vär­re för små går­dar

Al­la går­dens 500 nöt­kre­a­tur har fått fo­der så de kla­rar sig. De har också kun­nat le­ve­re­ra häst­fo­der till fem stör­re stall och sä­te­ri­er i Bot­kyr­ka, bland dem Bot­kyr­ka Ridsäll­skap och Stall St. Uringe.

Men and­ra har de tving­ats sä­ga nej till.

– Det är vär­re för de små stal­len och går­dar­na som in­te har fas­ta kon­trakt el­ler egen fo­der­pro­duk­tion, de får ja­ga fo­der till si­na djur, sä­ger Jo­han Bju­re­vall.

En tred­je­dels skörd

En av dem som har det tufft är René Flück, som fö­der upp hopp­häs­tar och äger Sö­der­törn ryt­tar­cen­ter, i ut­kan­ten av Grö­dinge. Han har 40 eg­na häs­tar och 40 in­ac­kor­de­ra­de häs­tar att för­sö­ka få fram fo­der till för vin­tern. Hans eg­na skörd gav i år ba­ra en tred­je­del av vad den bru­kar.

– Van­ligt­vis kan häs­tar­na be­ta av grä­set i ha­gar­na he­la som­ma­ren, men ef­tersom det har va­rit så torrt i år finns det näs­tan ing­et gräs. Nu är vi in­ne på fod­ret jag skul­le gett dem i oktober, sä­ger han och pe­kar på tre ung­hings­tar som står i ha­gen och mum­sar på hö.

Nu job­bar han och de pri­vat­per­so­ner som har häs­tar här feb­rilt för att hit­ta fo­der ut­an­för Sve­ri­ge. Men pri­ser­na på fo­der har skju­tit i höj­den i he­la Eu­ro­pa, med tre till fy­ra gång­er hög­re pri­ser.

– Fle­ra häst­ä­ga­re har valt att flyt­ta si­na häs­tar här­i­från, till enkla­re stall, för att ha råd med fod­ret. Jag har en tred­je­del av vad jag be­hö­ver men fun­de­rar fort­fa­ran­de på hur jag ska lö­sa res­ten. Jag kom­mer nog be­hö­va ta kre­di­ter för att kla­ra det, sä­ger René Flück.

Lant­bru­kar­nas riks­för­bund, LRF, har i vec­kan flag­gat för att fle­ra går­dar i länet kan tving­as nödslak­ta djur ef­tersom fod­ret in­te räc­ker till. Så il­la ser det in­te ut i Bot­kyr­ka, en­ligt de går­dar och stall Bot­kyr­kaDi­rekt pra­tat med.

– Men jag vet att en del häst­ä­ga­re fun­de­rar på att slak­ta äld­re häs­tar ti­di­ga­re på grund av det här. Det har ald­rig hänt ti­di­ga­re, sä­ger René Flück.

Men jag vet att en del häst­ä­ga­re fun­de­rar på att slak­ta äld­re häs­tar ti­di­ga­re på grund av det här. Det har ald­rig hänt ti­di­ga­re.

Hop­pas på regn

Tina Hed­ström på Stall St. Uringe är lugn för det eg­na stal­lets del, men sä­ger att oron bland Sö­der­törns stall och häst­ä­ga­re är stor.

– Det har va­rit full­stän­dig pa­nik. Många kö­per fo­der utom­lands ifrån, men det är ex­tre­ma pri­ser och ing­en kva­li­tets­ga­ran­ti, man får det man får.

De se­nas­te vec­kor­nas sva­la­re tem­pe­ra­tu­rer och regn har väckt hop­pet hos djurägare och jord­bruk att få ut en sista stör­re skörd.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

VILL HA REGN. ”Jag var ute och tit­ta­de på mi­na åk­rar nyss, jag hop­pas på yt­ter­li­ga­re en skörd. Men det mås­te kom­ma mer regn”, sä­ger René Flück.

FO­DER­BRIST. I van­li­ga fall kan häs­tar­na be­ta gräs i ha­gar­na, men i som­mar har René Flück be­hövt ta av hös­tens hö­la­ger.

PÅ LA­GER. Årets skörd räc­ker till vin­tern, sen mås­te René kö­pa fo­der utom­lands och frak­ta hit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.