mil­jo­ner på väl­fär­den

Fler väk­ta­re, bätt­re för­sko­lor och noll­to­le­rans mot klot­ter. Det vill Mo­de­ra­ter­na i Bot­kyr­ka gö­ra med de ex­tra re­surs­mil­jar­der­na till kom­mu­ner­na som Mo­de­ra­ter­na pre­sen­te­rat. Vill­ko­ret är att bi­drags­ta­gan­det mins­kar och att fler lär sig svens­ka snabbt.

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - Fri­da Wä­nelöf

Mo­de­ra­ter­na pre­sen­te­ra­de för­ra vec­kan ett re­surs­till­skott till kom­mu­ner och lands­ting på 20 mil­jar­der kro­nor för att upp­rätt­hål­la kva­li­te­ten i si­na kärn­upp­gif­ter. Det är en för­dubb­ling av par­ti­ets ti­di­ga­re ut­lo­va­de till­skott på 10 mil­jar­der kro­nor.

168 mil­jo­ner av dem är av­sat­ta för Bot­kyr­ka. Det är peng­ar som Mo­de­ra­ter­na lo­kalt vill sat­sa på trygg­het och väl­färd.

– Vi har se­dan länge ve­lat sat­sa mer på trygg­he­ten för att vi ser hur allt fär­re kän­ner sig tryg­ga i Bot­kyr­ka, sä­ger Wil­ly Vi­i­ta­la, po­li­tisk sek­re­te­ra­re för Mo­de­ra­ter­na i Bot­kyr­ka.

För att öka trygg­he­ten vill han bland an­nat in­fö­ra noll­to­le­rans mot klot­ter, ren­sa sly och för­bätt­ra be­lys­ning­en i om­rå­den som idag upp­levs otryg­ga. Till­skot­tet skul­le också gå till att öka väk­tar­när­va­ron och ge dem mer be­fo­gen­het att in­gri­pa, samt att ge mer stöd till de natt­vand­ran­de för­e­ning­ar­na, me­nar han. – Men vi vill också till­skju­ta mer peng­ar till LSS-bo­en­de­plat­ser och för­sko­lan.

Vad räc­ker 168 mil­jo­ner till egent­li­gen?

– En hel del. Det be­ror på hur man pri­o­ri­te­rar. Det här är peng­ar som in­te finns idag men som vi skul­le kun­na an­vän­da till de som vi ve­lat gö­ra länge. Vi vlll också sän­ka kom­mu­nal­skat­ten ge­nom att skä­ra ner på kul­tur­si­dan. Nu kan vi gö­ra vis­sa sats­ning­ar än­då, sä­ger Wil­ly Vi­i­ta­la.

Men för att kom­mu­nen ska få del av de ex­tra mil­jo­ner­na är kra­vet att kom­mu­ner­na får ned si­na bi­drags­kost­na­der och för­bätt­rar språk­un­der­vis­ning­en för ny­an­län­da.

För att mins­ka bi­drags­kost­na­der­na vill Mo­de­ra­ter­na i Bot­kyr­ka ta ef­ter Sund- by­berg och Sol­na, me­nar Wil­ly Vi­i­ta­la.

– Där har de mer hem­be­sök in­om so­ci­al­tjäns­ten för att få ner bi­drags­fus­ket. Vi vill också öka kra­vet på en sys­sel­sätt­ning för att få för­sörj­nings­stöd. De som in­te är ar­bets­fö­ra får vi tit­ta när­ma­re på, men en ge­ne­rell re­gel bör va­ra att ha nå­gon form av sys­sel­sätt­ning.

Vi vlll också sän­ka kom­mu­nal­skat­ten ge­nom att skä­ra ner på kul­tur­si­dan.

Hur ska ni f ör­bätt­ra språk­un­der­vis­ning­en?

– Man kan till­sät­ta mer re­sur­ser till sfi-un­der­vis­ning­en och öka kra­ven på de som går på sfi. Vi vill kun­na på­vi­sa att per­so­nen fak­tiskt lär sig svens­ka. Se­dan be­hö­ver vi också re­kry­te­ra fler be­hö­ri­ga lä­ra­re, även om det är sten­hård kon­kur­rens om dem i he­la Stock­holms­om­rå­det, sä­ger Wil­ly Vi­i­ta­la (M).

FOTO: MOSTPHOTOS

VILLKORAT. M vill ge Bot­kyr­ka 168 mil­jo­ner till väl­fär­den - på vill­kor att fler lär sig svens­ka i kom­mu­nen. Peng­ar­na ska bland an­nat gå till fler väk­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.