sty­ra Bot­kyr­ka

Det är fy­ra Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter med gott själv­för­tro­en­de som slår sig ner på fi­ket i Tum­ba cent­rum denna ons­dags­för­mid­dag. Med drygt tre vec­kor kvar till va­let är stäm­ning­en i Bot­kyr­ka en helt an­nan än för fy­ra år se­dan, me­nar de.

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - Pet­ter Beck­man

– Då fick vi 7,7 pro­cent i Bot­kyr­ka. Nu tror vi på 20, sä­ger Se­basti­an Lin­dqvist, lo­kal par­ti­ord­fö­ran­de och lä­ra­re till yr­ket.

Var­för skul­le ni öka mer i Bot­kyr­ka än i öv­ri­ga ri­ket?

– Nyc­keln lig­ger i Tul­linge där vi in­te läng­re har kom­mun­del­nings­frå­gan. Jät­te­många kom­mer nu över till oss från Tul­linge­par­ti­et och sä­ger att de vill gå ”all in” med oss.

– En stor skill­nad är också att vi har sla­git ige­nom stort bland mel­la­nöstern­väl­jar­na, fram­förallt sy­ria- ner, as­sy­ri­er och ira­ki­er. De står för den störs­ta pro­cen­tu­el­la ök­ning­en i vårt med­lems­re­gis­ter. Det har ex­plo­de­rat, sä­ger Se­basti­an Lin­dqvist.

Var­för loc­kar ni just den grup­pen?

– De vill ha trygg­het. De ser att det in­te har fun­kat med de and­ra par­ti­er­na och vill ge oss en chans, sä­ger Mar­tin Ing­lot, upp­vux­en i Storvre­ten och po­li­tisk sek­re­te­ra­re för SD i riks­da­gen.

– Vi er­bju­der dem en vi­sion om en stör­re enig­het ut­an­för den eg­na kyr­kan, en ge­men­skap med det svens­ka sam­häl­let, sä­ger Nils Ah­lin från Nors­borg, kas­sör i för­e­ning­en.

En grupp som länge ut­gjort en stark stöd­trupp för SD i Bot­kyr­ka är ser­ber, po­lac­ker och rys­sar. Idag ut­gör de runt en tred­je­del av med­lem­mar­na, be­rät­tar Se­basti­an Lin­dqvist.

– De är ex­tremt lo­ja­la och blir ba­ra fler och fler. Många har tra­di­tio­nel­la, krist­na vär­de­ring­ar och ser oss som det en­da al­ter­na­ti­vet.

Ni går allt­så hem bland krist­na in­vand­ra­re, men in­te li­ka bra bland mus­li­mer?

– Jag har fak­tiskt in­te tänkt på den skill­na­den. Vi de­lar in­te upp folk på det sät­tet, sä­ger Alex­an­dra Tu­vell, barnskö­ta­re och bo­satt i Bre­mo­ra.

Får man in­te lätt bil­den att SD ser mus­li­mer som ”de and­ra”?

– För mig går ing­en så­dan gräns. Man ska skö­ta sig och va­ra en god med­bor­ga­re: in­te be­gå brott, be­ta­la skatt och gö­ra sitt bäs­ta för att an­pas­sa sig till sam­häl­let. Va­ra en bra med­män­ni­ska helt en­kelt, sä­ger Se­basti­an Lin­dqvist.

Så hur blir det i Bot­kyr­ka om SD får be­stäm­ma?

– Det ska va­ra tryggt, det är må­let. Att folk ska vil­ja flyt­ta hit, in­te flyt­ta här­i­från. Att man ald­rig ska be­hö­va tve­ka att an­vän­da tun­nel­ba­nan el­ler bus­sen på kväl­len, sä­ger Se­basti­an Lin­dqvist.

Trygg­he­ten ska ska­pas med hår­da­re tag på fle­ra sätt: mer ka­me­raö­ver­vak­ning, en po­lis­sta­tion på plats i nor­ra Bot­kyr­ka, sträng­a­re straff för ung­do­mar som be­går brott.

– Myc­ket av kri­mi­na­li­te­ten i vå­ra om­rå­den hand­lar om att man in­te vill an­pas­sa sig. Och det har bör­jat med att sam­häl­let in­te har ställt krav. Sam­häl­let mås­te bli myc­ket bätt­re på att stå bakom dem som skö­ter sig och stöd­ja folk så att de vå­gar vitt­na, sä­ger Se­basti­an.

Och de som in­te vill ”an­pas­sa sig”?

– De som be­går brott ska lag­fö­ras. Man ska för­stås också job­ba med so­ci­a­la in­sat­ser och stöd­ja fa­mil­jer­na. Men de som verk­li­gen in­te vill an­pas­sa sig, de ska ges möj­lig­het att åter­vän­da till sitt hem­land, fri­vil­ligt.

Men om det är unga som är föd­da och upp­vux­na i Sve­ri­ge?

– Det är en bra fråga. Vi får nog ta med oss den hög­re upp i vårt par­ti, sä­ger Mar­tin Ing­lot.

För­står ni att många kän­ner sig ho­ta­de när ni pra­tar om åter­vand­ring?

– Det är lätt att för­kla­ra när man möter folk an­sik­te mot an­sik­te. Jag har haft många så­da­na dis­kus­sio­ner i Storvre­ten. Vi kan ju in­te skic­ka iväg halva Bot­kyr­ka, det är ab­so­lut in­te det vi vill, sä­ger Alex­an­dra Tu­vell.

Så vil­ka får plats i er sam­hälls­ge­men­skap?

– Det är en­kelt: de som vill va­ra med och byg­ga vårt sam­häl­le är med. De som vill för­stö­ra det är in­te med, sä­ger Se­basti­an Lin­dqvist.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

PÅ VÄG. ”Vi räk­nar med att få 20 pro­cent i Bot­kyr­ka. Nyc­keln finns i Tul­linge och bland mel­la­nöstern­väl­jar­na”, sä­ger Se­basti­an Lin­dqvist (till väns­ter), till­sam­mans med Alex­an­dra Tu­vell, Nils Ah­lin och Mar­tin Ing­lot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.