Var­för rös­ta om man in­te ser nå­gon skill­nad?

BotkyrkaDirekt Södra - - HEJ BOTKYRKA -

Själv­klart ska jag gå och rös­ta, jag är svensk med­bor­ga­re, sa en Fitt­ja­bo som jag träf­fa­de när hon satt och fi­ka­de med vä­nin­nor på en ute­plats på Krö­garvä­gen. – Okej, vet du vil­ket par­ti du ska rös­ta på, frå­ga­de jag. – Nej, al­la lo­var sam­ma sa­ker. Jag rös­tar på nå­got och hop­pas, men sen blir jag sä­kert be­svi­ken, sva­ra­de kvin­nan som in­te tror att po­li­ti­ker­na kan gö­ra nå­got åt knark­han­deln i cent­rum och de då­li­ga skol­re­sul­ta­ten. Det har va­rit så för länge, och bli­vit vär­re, trots al­las löf­ten, me­na­de hon.

Med den käns­lan in­för va­let känns det kanske in­te så me­nings­fullt att gå och rös­ta den ni­on­de sep­tem­ber.

Al­la par­ti­er vill ju och lo­var att de kan gö­ra Sve­ri­ge bätt­re. Med en bra sko­la, fler som får jobb och att kri­mi­na­li­te­ten ska bort. Hur vet man vil­ket par­ti som har lös­ning­en man tror på?

Valaf­fi­scher­na som ta­pet­se­rar kom­mun­de­lar­na hjäl­per in­te jät­te­myc­ket för att gö­ra nå­gon väl­ja­re klo­ka­re. Att ta sig ige­nom par­ti­pro­gram krä­ver tid och är in­te helt lätt. Och om man in­te för­står vad par­ti­er­na vill så kanske det är rim­ligt att man in­te rös­tar?

De sista vec­kor­na in­för va­let läg­ger vi näs­tan allt vårt krut på att hjäl­pa er Bot­kyr­ka­väl­ja­re att fat­ta ett väl­grun­dat be­slut den ni­on­de sep­tem­ber (el­ler från onsdag då för­tids­röst­ning­en öpp­nar).

För det är fak­tiskt skill­nad på par­ti­er­na. Det blir rätt tyd­ligt i vår in­ter­vju­se­rie med lo­ka­la po­li­ti­ker, där tu­ren den här vec­kan kom­mit till SD (sid 12).

ANNA SJÖGREN Re­por­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.