Hon ska få fler at­trös­ta i Fitt­ja

STO­RA SKILL­NA­DER. I Fitt­ja rös­ta­de 6 av 10

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER - Anna Sjögren 0704-333 586 anna.sjo­[email protected]­rekt­press.se

– Hej, ska du rös­ta i va­let?” frå­gar Ana Sa­ra Uu­si­ta­lo kil­len på bän­ken på Krö­garvä­gen och sträc­ker fram ett flyg­blad.

– Ja, i år blir det blankt, sva­rar kil­len och tar emot flyg­bla­det.

Ana Sa­ra går vi­da­re ner mot slu­tet av den sen­som­mar­grö­na Krö­garvä­gen. Här var val­del­ta­gan­det bland de lägs­ta i Fitt­ja, ba­ra 60 pro­cent rös­ta­de här i va­let 2014. Upp­dra­get som en av Botkyrkas 55 valin­for­ma­tö­rer är in­te helt en­kelt.

Tror in­te på po­li­ti­ker­na

– Det är svårpra­tat. Många sä­ger ” po­li­ti­ker­na bryr sig in­te”. Många är trång­bod­da och det be­hövs jobb men de tyc­ker in­te att någon­ting hän­der, att Fitt­ja blir säm­re.

Och fle­ra som vi träf­far på Krö­garvä­gen upp­re­par det hon sä­ger. Tron på att po­li­ti­ker­na kan gö­ra nå­got åt de­ras pro­blem, som knark­han­deln i cent­rum, är låg. Att de fles­ta par­ti­er kom­mit med ut­spel och förs la­gom de sär­skilt ut­sat­ta om­rå­de­na och gäng kri­mi­na­li­te­ten i val­rö­rel­sen har in­te fått nå­got vi­da­re ge­nom­slag här.

– Jag ska rös­ta, j ag är svensk med­bor­ga­re. Sko­lan är vik­tig och att po­li­ti­ker­na gör nå­got åt knar­ket i cent­rum. Men al­la lo­var någon­ting. Jag rös­tar på nå­got och hop­pas, sen blir jag nog be­svi­ken som van­ligt, sä­ger en kvin­na som tar emot ett flyg­blad.

Sto­ra skill­na­der i Bot­kyr­ka

De sto­ra skill­na­der­na i val­del­ta­gan­det i Botkyrkas oli­ka kom­mun­de­lar, med som mest 92 pro­cent i val­di­strikt i Tul­linge och så lågt som 51 pro­cent på Al­by­ber­get, speg­lar seg­re­ga­tio­nen i kom­mu­nen.

I väl­bär­ga­de om­rå­den med hög ut­bild­ningsni­vå rös­tar fler, me­dan fär­re rös­tar i so­cio-eko­no­miskt ut­sat­ta om­rå­den där ut­bild­ningsni­vån är läg­re. Att fler är ut­ri­kes­föd­da och har bris­tan­de språk­kun­ska­per spe­lar också in.

– I Tul­linge har folk li­te mer kun­skap om vad va­let är och vad det hand­lar om. Här sak­nar folk in­for­ma­tion och en del kan in­te bra svens­ka, sä­ger Ana Sa­ra.

För­äld­rar på­ver­kar unga

På For­vä­gen träf­far vi valin­for­ma­tö­ren Fa­ti­ma Che­way. Hon tror att det är lät­ta­re att om­vän­da unga som in­te har tänkt rös­ta, än de äld­re.

– Jag tror en del ung­do­mar på­ver­kas av att de­ras för­äld­rar in­te rös­tar och tän­ker ”var­för ska jag rös­ta?”. Men många unga har kom­mit fram för att pra­ta med mig. De sä­ger att de in­te tänkt på det in­nan och att de ska rös­ta nu.

Ana Sa­ra be­rät­tar tror att hon om­vänt någ­ra som in­te tänkt rös­ta.

– Jag snac­ka­de med någ­ra kil­lar som man tän­ker är ty­pis­ka bad guys. Jag sa ”ni kan kla­ga på att det är mi­sär här men gå och rös­ta och gör nåt åt det. Vi i Fitt­ja är också vär­da att ha en röst som al­la and­ra”. De sa att de ska gö­ra det, sä­ger hon.

I Tul­linge har folk li­te mer kun­skap om vad va­let är och vad det hand­lar om. Här sak­nar folk in­for­ma­tion och en del kan in­te bra svens­ka

OSÄ­KER. För Se­bi­neh Ce­tin är sko­lan occh jobb vik­ti­ga frå­gor, men vil­ket par­ti som har lös­ning­en vet hon in­te. ”Det är ju lätt att gå in och lä­sa på web­ben om det, men det gör in­te jaag. Vin­ner in­te S oav­sett?”, sä­ger hon

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.