Fritt fram att gril­la i Bot­kyr­ka

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

Eld­nings­för­bu­det i Stock­holms län är upp­hävt. Det med­de­la­de Läns­sty­rel­sen på sin hem­si­da i vec­kan, där de skri­ver att för­bu­det upp­hör att gäl­la från och med ons­da­gen den 15 au­gusti 2018 kloc­kan 14.00.

”Be­döm­ning­en att hä­va eld­nings­för­bu­det är gjord ut­i­från SMHI:s pro­gnos­un­der­lag och i sam­råd med lä­nets rädd­nings­tjäns­ter. Fort­fa­ran­de ska eld­ning ge­nom­fö­ras på ett up­pen­bart sä­kert sätt och un­der stor för­sik­tig­het. Kan in­te det­ta till­go­do­ses av­rå­der rädd­nings­tjäns­ter­na från eld­ning även om eld­nings­för­bud in­te gäl­ler i länet. All eld­ning sker på eget an­svar”, står det på Läns­sty­rel­sens hem­si­da.

Många av oss för­orts­bor har för­äld­rar med ut­länds­ka bak­grun­der. För­äld­rar som in­te är jät­te­in­sat­ta i po­li­ti­ken. Det är där­för vår skyl­dig­het att för­kla­ra för dem. No­ra Khalil, Al­by­bo skri­ver om vik­ten av att rös­ta i va­let den ni­on­de sep­tem­ber. Läs den på si­dan 16.

FOTO: MOSTPHOTOS

GRIL­LA PÅ! Nu får man åter­i­gen el­da i Stock­holms län.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.