Gång­bro re­no­ve­ras i Tul­linge

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

Mel­lan 16 au­gusti och 17 oktober re­no­ve­ras fång- och cy­kel­bron vid Alice Teg­nérs väg i Tul­linge. Un­der ti­den som kom­mu­nen ge­nom­för re­no­ve­ring­en kom­mer gång- och cy­kel­bron att va­ra stängd. Också en del av Hud­ding­e­vä­gen, mel­lan Falcks bac­ke och Tul­linge strand, stängs av un­der ar­be­tet.

För att kor­sa järn­vä­gen får man un­der den här ti­den gö över via Flot­tilj­vä­gen el­ler Tun­nel­bac­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.