Bak­te­ri­er­na kvar – bo­en­de mås­te fort­sät­ta ko­ka vatt­net

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER - Anna Sjögren

Un­der ons­da­gen kom re­sul­ta­ten från de se­nas­te pro­ver­na från Tul­linge­bergs kran­vat­ten. Det vi­sar att de ko­li­for­ma bak­te­ri­er­na är kvar. Kom­mu­nen rå­der bo­en­de att fort­sät­ta att ko­ka sitt vat­ten.

Det är mer än två vec­kor se­dan de ko­li­for­ma bak­te­ri­er­na upp­täck­tes i kran­vatt­net. Ef­ter att prov­re­sul­ta­ten från för­ra fre­da­gen vi­sa­de att de ko­li­for­ma bak­te­ri­er­na var bor­ta var för­vänt­ning­ar­na högt ställ­da in­för ons­da­gens prov­re­sul­tat. Med yt­ter­li­ga­re ett bak­te­ri­e­fritt prov skul­le kom­mu­nen ha kun­nat ge grönt ljus för bo­en­de på Tul­linge­berg att slu­ta ko­ka sitt kran­vat­ten.

– Dessvär­re har vi igen hit­tat ko­li­for­ma bak­te­ri­er i vatt­net och be­hål­ler kok­nings­re­kom­men­da­tio­nen, sä­ger Åsa Eng­wall, chef för tek­nis­ka för­valt­ning­en.

Men bak­te­ri­e­ni­vån var läg­re än vid de förs­ta pro­ver­na, ett tec­ken på att de spol­nings­åt­gär­der som gjorts har fun­ge­rat, me­nar hon. Nu fort­sät­ter ar­be­tet med att ta re­da på var­för de ko­li­for­ma bak­te­ri­er­na dykt upp.

Som­ma­rens ihål­lan­de var­ma vä­der kan ha ett fing­er med i spe­let.

– Vi har sett att vat­ten­tem- pe­ra­tu­ren har va­rit hög­re än nor­malt i led­ning­ar­na och nu ska vi un­der­sö­ka om det kan ha gett en an­nan mi­kro­bi­o­lo­gisk mil­jö i vatt­net. Vi kom­mer att be­hö­va se över om vi mås­te änd­ra vårt ar­bets­sätt när vär­men hål­ler i sig en läng­re tid, sä­ger Åsa Eng­wall.

Det är oklart när pro­ble­met kom­mer va­ra löst. Är det ak­tu­ellt att stäl­la ut en tank­bil?

– Nej, de ställs ut vid en nödsi­tu­a­tion, då det in­te finns nå­got vat­ten alls, det är svårt att upp­rätt­hål­la vat­ten­kva­li­te­ten där. I det här fal­let är det bäs­ta sät­tet att ko­ka vatt­net, sä­ger Åsa Eng­wall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.