Allt fler fall av miss­tänkt tjuv­jakt i Bot­kyr­ka

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - Fri­da Wä­nelöf fri­da.wa­ne­[email protected]­rekt­press.se

I lör­dags ef­ter­mid­dag fick po­li­sen in ett larm om ett styc­kat rå­djur vid Bro­torps­ba­det i Grö­dinge. – Det ver­kar va­ra tjuv­jakt, sä­ger Anders Bryng­els­son på po­li­sens re­gi­onled­nings­cen­tral i Stock­holm.

Ett rå­djur ut­an hu­vud och bak­del på­träf­fa­des nä­ra ett el­ljus­spår vid Bro­torps­ba­det i Grö­dinge i lör­dags. Po­li­sen miss­tän­ker tjuv­jakt.

– Vi ring­de vilt­vår­da­re så att de kun­de ta bort dju­ret, sä­ger Anders Bryng­els­son på po­li­sens re­gi­onled­nings­cen­tral i Stock­holm.

Ing­en för­un­der­sök­ning är in­ledd.

Janne Andersson, som ja­gar i om­rå­det och an­sva­rar för ef­ter­sök av ska­dat vilt i Bot­kyr­ka kom­mun, var där för att ploc­ka bort det dö­da dju­ret. Han be­rät­tar att det var i så då­ligt skick att han in­te kun­de ta in det i sin bil.

– Om in­te ga­ta- och par­kav­del­ning­en tar bort det kom­mer nog na­tu­ren snart ta det, sä­ger han.

Dum­pats på plat­sen

Han och jä­gar­kol­le­gan Ro­ger Jo­hans­son miss­tän­ker att rå­dju­ret skju­tis nå­gon an­nan­stans och se­dan dum­pats på plat­sen.

– Vi miss­tän­ker att det är tjuv­skju­tet. Det går in­te att sä­ga med sä­ker­het, men med tan­ke på att de bäs­ta de­lar­na av rå­dju­ret är ta­get så lär det va­ra så, sä­ger Janne Andersson.

Han har va­rit med i ett jakt­lag i Bot­kyr­ka i tio år och un­der sin tid i la­get har han sett en ök­ning av an­ta­let miss­tänkt tjuv­skjut­na djur i Bot­kyr­ka.

– Vi hör fler miss­tan­kar om tjuv­skytt nu än när jag bör­ja­de. Folk hör av sig för att se om vi va­rit där och ja­gat. Har vi in­te va­rit där då miss­tän­ker vi att det är tjuvjä­ga­re. Vi har ock­så hit­tat blod på vår jakt­mark.

Ro­ger Jo­hans­son me­nar att han år­li­gen hör om mel­lan fem och åt­ta djur som miss­tänkts bli­vit skjut­na av tjuvjä­ga­re i Bot­kyr­ka. Men mör­ker­ta­let är stort, me­nar han.

– Det är svårt att kom­ma åt de som är kriminella.

Janne Andersson hål­ler med. Han har hört jä­ga­re i grann­jakt­la­gen be­rät­ta om tjuvjä­ga­re som an­vän­der lock­pi­por för att de ska kun­na skju­ta dem från bi­len, be­rät­tar han.

– Sen kom­mer nå­gon ef­ter, häm­tar dju­ret och för­svin­ner fort där­i­från. Men det sker ju of­ta på nat­ten. Blir de in­te tag­na på bar gär­ning av po­lis så är det svårt att gö­ra nå­got.

Han upp­ma­nar än­då all­män­he­ten att va­ra upp­märk­sam.

– Det kan va­ra bra att va­ra upp­märk­sam och hö­ra av sig till po­li­sen om man miss­tän­ker tjuv­jakt. Istäl­let för att för­sö­ka gö­ra nå­got själv, sä­ger han.

Det går in­te att sä­ga med sä­ker­het, men med tan­ke på att de bäs­ta de­lar­na av rå­dju­ret är ta­get så lär det va­ra så.

FO­TO: MOSTPHOTOS

JAGAS. Po­li­sen miss­tän­ker att rå­dju­ret skju­tis nå­gon an­nan­stans och se­dan dum­pats på plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.