Kri­tik mot Tum­ba­sko­la ef­ter upp­de­lad si­m­un­der­vis­ning

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren 0704-333 586 an­na.sjo­[email protected]­rekt­press.se

En sko­la i Bot­kyr­ka har lå­tit tje­jer och kil­lar ha upp­de­lad si­m­un­der­vis­ning. Det rap­por­te­ra­de Sve­ri­ges Ra­dio i vec­kan. Insla­get har väckt re­ak­tio­ner och nu bac­kar sko­lans rek­tor från be­slu­tet.

Hög­sta­di­e­e­le­ver på kom­mu­na­la Bro­ängs­sko­lan fick i fre­dags hem ett ut­skick om den upp­de­la­de si­m­un­der­vis­ning­en. I ut­skic­ket gav sko­lan in­for­ma­tion in­för ett be­sök på sim­hal­len. Där fram­gick det att tje­jer­na och kil­lar­na skul- le ha si­na sim­lek­tio­ner för sig.

I insla­get är en för­äl­der är kri­tisk mot köns­se­pa­re­ring­en.

– Det är en van­lig kom­mu­nal sko­la, det känns in­te bra, sä­ger för­äl­dern till Ekot.

Det kan ses som ett brott mot lä­ro­pla­nen som sä­ger att lä­ra­re ska ge­nom­fö­ra un­der­vis­ning så att ele­ver­na sam­ar­be­tar oav­sett kön och att rek­torn har an­svar för att se till att ele­ver möts mel­lan kö­nen.

I lo­ka­la Fa­ce­book­grup­per har be­slu­tet väckt re­ak­tio­ner och många tror att det hand­lar om re­li­gö­sa krav från mus­lims­ka för­äld­rar. Men så var det in­te en­ligt Bro­ängs­sko­lans rek­tor, Mag­da­le­na Eber­hards­son.

– Det var in­te ett re­li­giöst öns­ke­mål och jag be­kla­gar verk­li­gen att det tol­kats så. Vi fick sig­na­ler från tje­jer om att de in­te kän­de sig be­kvä­ma att vi­sa sig i bi­ki­ni och vi be­stäm­de att vi de­la­de upp dem så att fler tje­jer skul­le del­ta. Det här är i bör­jan av ter­mi­nen då många är nya för varand­ra och det kan va­ra obe­kvämt att va­ra halvna­ken in­för and­ra man in­te kän­ner, sä­ger Mag­da­le­na Eber­hards­son.

En­ligt rek­torn gäll­de upp- del­ning­en ba­ra det här till­fäl­let, då ele­ver­na gör ett sim­prov för att vi­sa att de kan sim­ma 200 me­ter.

Men i ef­ter­hand ång­rar Mag­da­le­na Eber­hards­son be­slu­tet och sä­ger att sko­lan bor­de ”ha tänkt en vän­da till”.

– Vi tar de­fi­ni­tivt åt oss, det blev in­te bra. Vi kom­mer sät­ta oss ner och dis­ku­te­ra det här nu. Vi mås­te job­ba mer med att få al­la ele­ver att kän­na sig tryg­ga och att de du­ger som de är.

FO­TO: MOSTPHOTOS

KRI­TIK. En sko­la i Bot­kyr­ka har fått kri­tik mot att man de­lat upp tje­jers och kil­lars si­m­un­der­vis­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.