Så vill Bot­kyr­kas po­li­ti­ker få bort klyf­tor­na

SVÅRT PRO­JEKT. Al­la vill ha en mer blan­dad stad, frå­gan är hur det ska gå till. Räc­ker det att byg­ga rätt?

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren

Kan man byg­ga bort seg­re­ga­tio­nen i Stock­holm? Ja, fast politikerna har bör­jat i fel än­de, me­nar fors­ka­ren Andre­as Alm Fjell­borg. I Fitt­jas nya rad­hus­om­rå­de trivs gran­nar­na – men de et­nis­ka svens­kar­na sak­nas, tyc­ker de.

Ar­ton år. Det är kans­ke den mest upp­se­en­de­väc­kan­de siff­ran när Stock­holms bo­en­de­segre­ga­tion för­kla­ras. Den be­skri­ver hur många år det skil­jer i me­del­livs­längd mel­lan en hög­ut­bil­dad i väl­bär­ga­de, vil­la­do­mi­ne­ra­de om­rå­det Dan­de­ryd och en låg­ut­bil­dad i hy­res­rätts­do­mi­ne­ra­de mil­jon­pro­gram­s­för­or­ten Vår­by gård. Hår­dra­get – en frå­ga om liv och död.

Och seg­re­ga­tio­nen har ökat. Stock­hol­ma­re med me­de­lin­koms­ter har läm­nat mil­jon­pro­gram­s­om­rå­den och sam­las i in­ners­tan och villa­för­or­ter.

– Att seg­re­ga­tio­nen har ökat över tid står klart i de stu­di­er som gjorts. Myc­ket av seg­re­ga­tio­nen hand­lar om in­komst, men det är ock­så en et­nisk seg­re­ga­tion som i re­la­tivt hög grad sam­man­fal­ler med den eko­no­mis­ka, sä­ger Andre­as Alm Fjell­borg på Kul­tur­geo­gra­fis­ka in­sti­tu­tio­nen på Uppsa­la Uni­ver­si­tet som fors­kar upp­lå­tel­se­for­mer­nas be­ty­del­se för hur hus­håll flyt­tar i Stock­holm.

Del­vis sit­ter det i bo­stads­struk­tu­ren. Byg­get av hy­res­rätts­do­mi­ne­ra­de mil­jon­pro­gram på 60- och 70- ta­len till­sam­mans med bo­stads­rättsom­vand­ling­ar­na av in­ners­tan och när­för­or­ter­nas hy­res­rät­ter från ti­digt 2000tal och fram­åt har bi­dra­git, sä­ger Andre­as Alm Fjell­borg.

Vill byg­ga idyl­ler

Nu pra­tar po­li­ti­ker i de fles­ta lä­ger om att byg­ga bort seg­re­ga­tio­nen. För att fler med läg­re in­koms­ter ska kun­na flyt­ta till väl­bär­ga­de vil­lai­dyl­ler ska fler hy­res­rät­ter byg­gas där. I om­rå­den där hy­res­hu­sen står tä­ta ska det byg­gas bo­stads­rät­ter, rad­hus och vil­lor.

I Bot­kyr­ka har den röd­grö­na ma­jo­ri­te­ten re­dan in­lett fle­ra för­tät­nings­pro­jekt i mil­jon­pro­gram­men. Det förs­ta, Fitt­ja­ter­ras­sen, stod klart för fem år se­dan. Om­rå­det med bo­stads- och hy­res­rät­ter lig­ger som en egen ö mitt i Fitt­ja, gran­ne med hy­res­rät­ter­na vid cent­rum och med ut­sikt över Fitt­ja­vi­ken.

Stö­kigt i cent­rum

Sa­naa Che­ha­bi s it­ter på en av de so­li­ga ute­plat­ser­na. Hon tyc­ker att ter­ras­sen är en lugn och fa­mil­je­vän­lig oas i Fitt­ja. Vid hy­res­hu­sen och up­pe i cent­rum är det stö­ki­ga­re, tyc­ker hon.

– Men jag ser inga svens­kar här, mest folk med ut­ländsk bak­grund. Svens­kar­na kans­ke in­te vill bo här?

Tax­i­chauf­fö­ren Na­h­ru Kurs­hid har bott här se­dan om­rå­det bygg­des.

– Det här är ett fint om-

Näs­tan al­la som kan flyt­tar här­i­från. Sko­lor­na är in­te bra, det är otryggt. Att byg­ga för att få folk att stan­na? Det hän­der in­te.

rå­de, det är lugnt och al­la kän­ner al­la. Det är tryggt och bra gran­nar. Det en­da pro­ble­met är att folk från he­la Fitt­ja kom­mer för att par­ke­ra si­na bi­lar här. Det är mind­re risk att bi­lar­na brin­ner upp för om nå­gon ut­om­stå­en­de kom­mer har vi koll, sä­ger han.

Po­li­ti­ker­nas för­hopp­ning med att byg­ga om­rå­den som Fitt­ja­ter­ras­sen är bå­de att få de i om­rå­det som gör kar­riär att få tag i en at­trak­tiv bo­stad här att stan­na kvar – och att få köp­star­ka grup­per ut­i­från att flyt­ta in. Men fun­ge­rar det?

Inga et­nis­ka svens­kar

En kvin­na i om­rå­det tror in­te det. Hon sak­nar de et­nis­ka svens­kar­na som hon sett flyt­ta här­i­från se­dan 70-ta­let. Hen­nes son skrat­tar åt frå­gan hur man får dem att flyt­ta till­ba­ka.

– Näs­tan al­la som kan flyt­tar här­i­från. Sko­lor­na är in­te bra, det är otryggt. Att byg­ga för att få folk att stan­na? Det hän­der in­te.

Att för­tä­ta mil­jon­pro­gram­men med ägt bo­en­de är bra för in­di­vi­der som kan kom­ma in på bo­stads­mark­na­den och gö­ra bo­stads­kar­riär. Men in­te för att bry­ta seg­re­ga­tio­nen, me­nar Andre­as Alm Fjell­borg. Över tid är det en allt stör­re an­del lå­gin­komst­ta­ga­re som flyt­tar till bo­stads­rät­ter och rad­hus som byggs här.

– Det finns en över­tro på att bo­stads­rät­ter i stig­ma­ti­se­ra­de om­rå­den l oc­kar en svensk­född me­del­klass. I dag fo­ku­se­rar man på de om­rå­den där seg­re­ga­tio­nens ne­ga­ti­va kon­se­kven­ser syns tyd­li­gast, men då mis­sar man att seg­re­ga­tion krä­ver in­sat­ser i fle­ra om­rå­den. Det krävs ock­så fler bil­li­ga hy­res­rät­ter i väl­bär­ga­de om­rå­den, så att lå­gin­komst­ta­ga­re ock­så kan väl­ja var de ska bo, sä­ger Andre­as Alm Fjell­borg.

Men hur lätt är det att in­te­gre­ra sig? Na­h­rud Kurs­hids fa­milj flyt­ta­de till Fitt­ja­ter­ras­sen från Ös­ter­malm. Som en av få mörk­hy­a­de i om­rå­det kän­de han sig in­te väl­kom­men där.

– Jag är gift med en svensk kvin­na, folk gick på och tryck­te ner min fru för att hon var gift med mig. Nu är hon är den en­da svens­ken här, men här är vi väl­kom­na.

Han ser gär­na att om­rå­det blir mer blan­dat på al­la sätt. Men bil­den av Fitt­ja som otryggt och kri­mi­nellt hjäl­per in­te in­teg­ra­tio­nen, tror han. Sa­naa Che­ha­bi tror att seg­re­ga­tio­nen lö­ser sig med de unga.

– Jag ser att ung­do­mar blan­dar s i g mer mel­lan svens­kar och and­ra et­ni­ci­te­ter, de är va­na­re vid det, sä­ger hon.

FO­TO: CLAU­DIO BRITOS

TRIVS. An­ja och Na­h­rud Kurs­hid bor med sin dot­ter i ett av rad­hu­sen på ter­ras­sen. Här trivs de bätt­re än på Ös­ter­malm där de bod­de ti­di­ga­re. ”Där blev min fru ned­tryckt för att hon var gift med mig som är mörk­hy­ad”, sä­ger Na­h­rud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.