Vil­lai­dyll blir konst­gal­le­ri igen

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren 0704- 333 586 an­na.sjo­[email protected]­rekt­press.se

För elf­te året i rad slår Ut­trans konst­nä­rer upp si­na hem och träd­går­dar och för­vand­lar dem till gal­le­ri­er, kafé­er och mu­siksce­ner.

I hel­gen är det dags igen. Hus och träd­går­dar i den stil­la vil­lai­dyl­len vid Ut­transjön för­vand­las till ett konst­gal­le­ri öp­pet för al­la som vill att nju­ta av.

– Det som är så fint med kon­strun­dan är att det hand­lar om att öpp­na dör­rar­na och gö­ra kons­ten till en del av var­da­gen och li­vet. Och om man i nte upp­skat­tar konst kan man ba­ra kom­ma och ta en fi­ka. Det blir ett na­tur­ligt sätt för män­ni­skor att mö­tas, sä­ger Ka­rin San­de­lin, en av de 25 lo­ka­la och in­bjud­na ut­stäl­la­re som vi­sar sin konst och konst­hant­verk.

Lät­ta­re att hit­ta

I år har kon­strun­dan växt med ut­stäl­la­re närm­re Se­ger­sjö, vil­ket Ka­rin hop­pas kom­mer loc­ka fler och nya be­sö­ka­re. För att gö­ra det lät­ta­re för be­sö­kar­na att hit­ta rätt bland träd­går­dar­na finns det i år en in­ter­ak­tiv webb­kar­ta där man ser var konst­nä­rer­na, fi­ken och mu­si­ken hål­ler till.

Vad kan man vän­ta sig i år?

– Man kom­mer att kun­na se så myc­ket mång­fald i konst och ut­tr yck. Någ­ra gör smyc­ken, and­ra må­lar och det finns tex­ti­la hant­verk. Det kom­mer ock­så att gå att kö­pa med sig unik konst och hant­verk i oli­ka pris­klas­ser hem, sä­ger Ka­rin.

Barn­vän­ligt

Fle­ra oli­ka bad­plat­ser längs vägen gör kon­strun­dan särskilt barn­vän­lig.

Men är det Uttran som gör konst­nä­rer­na el­ler konst­nä­rer­na som gör Uttran? Bå­de och, tror Ka­rin.

– Många konst­nä­rer kans­ke väl­jer att bo na­tur­nä­ra och in­spi­re­ras av na­tu­ren. Sen finns det en stark sam­man­håll­ning här som fått run­dan att växa fram, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Uttran kal­las ju för ett konst­när­ligt om­rå­de. El­sa Beskow bru­ka­de till­bringa si­na som­rar här som barn och man kan näs­tan se i mål­ning­ar­na att hon inspirerats av na­tu­ren här.

Run­dan på­går 25-26 au­gusti kloc­kan 12 till 17.

ARKIVFOTO: AN­NA SJÖGREN

BJU­DER IN. ”Om man in­te upp­skat­tar konst kan man ba­ra kom­ma och ta en fi­ka”, sä­ger Ka­rin San­de­lin, konst­när och Uttran­bo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.