Sta­den är de­lad – men mås­te det va­ra så?

BotkyrkaDirekt Södra - - HEJ BOTKYRKA - Pra­ta med mig! an­na.sjo­[email protected]­rekt­press.se AN­NA SJÖGREN Re­por­ter

Säg mig var du bor och jag ska sä­ga dig hur lång ut­bild­ning du har, om du har ett väl­be­talt jobb och hur god din häl­sa är. Un­ge­fär så ser det ut i Stock­holm. Mel­lan en låg­ut­bil­dad Vår­by­bo och en hög­ut­bil­dad Dan­de­rydsbo kan det skil­ja 18 år i för­vän­tad livs­längd. I Bot­kyr­ka lik­som i he­la Stock­holm är seg­re­ga­tio­nen till stor del in­byggd i bo­stads­struk­tu­ren. Hy­res­rät­ter­na finns sam­la­de i sto­ra mil­jon­pro­gram­s­om­rå­den som Fitt­ja, Al­by och Storvre­ten. Bo­stä­der som den som in­te har en lång ut­bild­ning och ett tryggt jobb med hög lön kan få – om de har tur och kö­tid. I väl­bär­ga­de vil­la­om­rå­den och i in­nerstans och gent­ri­fi­e­ra­de när­för­or­ters bo­stads­rät­ter sam­las de som kan väl­ja.

I vis­sa de­lar av Stock­holm lig­ger des­sa om­rå­den vis­ser­li­gen in­till varand­ra, men då med en osyn­lig kniv­skarp gräns. Den som tar sig till den and­ra si­dan stic­ker ut. Den upp­le­vel­sen be­rät­tar po­e­ten Yo­lan­da Bohm från Sko­gås om i ett re­por­tage i vår sys­ter­tid­ning Hud­ding­eDi­rekt. Det kan du lä­sa på web­ben: hud­ding­edi­rekt.se.

Grund­pro­ble­met är för­stås att vi stock­hol­ma­re har ojäm­li­ka livs­vill­kor. Men det är ock­så ett pro­blem att vi i den­na ojäm­lik­het bor upp­de­lat från varand­ra. Vå­ra för­do­mar om de and­ra be­fästs, stig­ma­ti­se­ring­en för­stärks och vi blir främ­ling­ar för varand­ra.

På det sät­tet går vi ock­så mis­te om po­si­ti­va grann­skap­s­ef­fek­ter. Har du en gran­ne med jobb ökar din chans till jobb. Pra­tar din gran­ne svens­ka har du lät­ta­re att lä­ra dig språ­ket.

Vi har frå­gat de lo­ka­la politikerna om det går att byg­ga bort bo­stads­segre­ga­tio­nen. Hjäl­per det att byg­ga bo­stads­rät­ter i mil­jon­pro­gram­s­om­rå­den och hy­res­rät­ter i rad­hus- och vil­la­om­rå­den? De­ras svar kan du lä­sa i vårt val­te­ma på näs­ta upp­slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.