M-löf­te: Tryg­ga­re sta­tions­mil­jö­er

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

I mån­dags fick lo­ka­la mo­de­ra­ter drag­hjälp i val­kam­pan­jan­det när tra­fiklands­tings­bor­gar­rå­det Kristo­fer Tam­sons (M) kom till Tul­linge. Han be­rät­ta­de om en trygg­hets­sats­ning en­ligt New York-mo­dell som hans par­ti ska ge­nom­fö­ra om Al­li­an­sen vin­ner lands­tings­va­let.

– Un­der­sök­ning­ar vi­sar att på sta­tio­ner och i kol­lek­tiv­tra­fi­ken kän­ner sig män­ni­skor of­ta rätt tryg­ga, den störs­ta otrygg­he­ten kän­ner man kring kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Det kan hand­la om miss­bru­ka­re, våld och oli­ka brott. Vi ska gö­ra en trygg­hets­in­ven­te­ring på och runt sta­tio­ner­na i sam­ar­be­te med fas­tig­hets­ä­ga­re och kom­mu­ner på samt­li­ga sta­tio­ner och ta fram en check­lis­ta och för hur de ska bli tryg­ga, sä­ger Tam­sons (M).

FO­TO: CLAU­DIO BRITOS

KAMPANJAR. Kristo­fer Tam­sons (M), tra­fiklands­tings­råd kam­pan­ja­de ut­an­för Tul­linge sta­tion i mån­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.