Fast­ställd fäng­el­se­dom för dans­lä­ra­ren

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

Svea hov­rätt änd­rar in­te straf­fet för den dans­lä­ra­re som dömts för fy­ra våld­täk­ter mot barn.

Man­nen, som ti­di­ga­re va­rit dans­lä­ra­re i Bot­kyr­ka, döm­des mot sitt ne­kan­de i mit­ten av ju­ni till fy­ra års fäng­el­se av Sol­na tings­rätt. Då in­går även fle­ra fall av sex­u­ellt ut­nytt­jan­de av barn och and­ra över­grepp.

Rät­ten fann ing­en tro­vär­dig­het i att han in­te känt till flic­kor­nas ål­der, främst då han haft till­gång till de­ras per­son­num­mer vid an­mäl­ning­ar till dan­s­täv­ling­ar.

Två av nämn­de­män­nen i hov­rät­ten an­ser att yt­ter­li­ga­re ett av över­grep­pen bör ru­bri­ce­ras som våld­täkt mot barn, ef­tersom man­nen haft en för­tro­en­de­ställ­ning som dans­lä­ra­re. Där­för bor­de han istäl­let ha dömts till fy­ra och ett halvt års fäng­el­se, en­ligt dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.