Tre för­sök att byg­ga för en mer enad stad

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

TINGSTORGET

Tingstorget är ett av Bot­kyr­kas främs­ta skylt­föns­ter för att byg­ga bort seg­re­ga­tio­nen i kom­mu­nen. Fjor­ton hus byggs på Al­by­ber­get i Al­by, gran­ne med cir­ka tu­sen hy­res­rät­ter och en svind­lan­de ut­sikt över nor­ra Bot­kyr­ka. De förs­ta hu­sen står re­dan kla­ra och är in­flyt­ta­de och bå­de den röd­grö­na ma­jo­ri­te­ten och op­po­si­to­nen är po­si­ti­va till byg­get. ”Vi har ett unikt lä­ge att byg­ga bo­stä­der och bry­ta seg­re­ga­tio­nen. Man ska kun­na hit­ta sitt dröm­bo­en­de i Bot­kyr­ka och i al­la kom­mun­de­lar, för al­la sta­di­er i li­vet”, sä­ger Eb­ba Öst­lin (S). Sam­ti­digt vill ma­jo­ri­te­ten byg­ga hy­res­rät­ter i de söd­ra, vil­la­tä­ta kom­mun­de­lar­na Tum­ba och Tul­linge.

VÅR­BY UDDE – nytt Ham­mar­by sjöstad

Vår­by do­mi­ne­ras av hy­res­hus som näs­tan ba­ra in­ne­hål­ler två- och tre­rums lä­gen­he­ter. Det in­ne­bär att de som vill by­ta upp sig el­ler kö­pa egen bo­stad of­tast tving­as läm­na om­rå­det. Det vill politikerna i Hud­dinge kom­mun änd­ra på, del­vis med hjälp av den nya stads­de­len Vår­by udde, som ska lig­ga där Spendrups bryg­ge­ri ti­di­ga­re låg in­ki­lad mel­lan E4:an och Fitt­ja­vi­ken. Stads­de­len ska blan­da bå­de bo­stads­rät­ter och hy­res­rät­ter och tan­ken är att den hu­vud­sak­li­gen ska ge Vår­by­bor möj­lig­he­ten att bo kvar i sin kom­mun­del. ”När per­so­ner bor kvar läng­re tid och lär kän­na varand­ra ska­pas den sam­man­håll­ning som är grun­den i in­teg­ra­tio­nen”, sä­ger Malin Danielsson (L), kom­mu­nal­råd i Hud­dinge med an­svar för sam­hälls­bygg­nad. Hon med­ger att det finns en risk att Vår­by udde blir en rik en­klav och po­äng­te­rar där­för vik­ten av att sam­ti­digt byg­ga nya bo­stads­rät­ter i Vår­by och Mas­mo (Vår­by ha­ga) och bra kopp­ling­ar mel­lan om­rå­de­na.

MÄLARÄNG

1 100 nya bo­stä­der, två för­sko­lor och grund­sko­la med plats för 900 ele­ver. Det är vi­sio­nen för den Mälaräng, som pla­ne­ras mel­lan Bredäng och Mä­lar­höj­den. Ny­bygg­na­tio­ner­na ska få bort den bar­riär som i dag finns mel­lan stads­de­lar­na i om­rå­det kring Bredängs tra­fik­plats. Hälf­ten av de hit­tills pla­ne­ra­de lä­gen­he­ter­na är hy­res­rät­ter. ”Vi ser na­tur­ligt­vis gär­na att det är blan­da­de bo­en­de­for­mer i de om­rå­den som byggs. Men det vik­ti­gas­te är att det byggs över­hu­vud­ta­get. Det ökar at­trak­tio­nen för om­rå­de­na och ger en mas­sa ring­ar på vatt­net”, sä­ger Jan Va­le­skog (S). Från mo­de­rat håll me­nar Joakim Larsson (M) att för­sla­get har bris­ter. ”Pro­ble­met när man byg­ger nytt är att man byg­ger vi­da­re på en struk­tur som re­dan har lett till seg­re­ga­tion. Det krävs till ex­em­pel fler bo­stads­rät­ter för att ett pro­jekt som Mälaräng ska få en po­si­tiv ekonomi.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.