Nu har va­let bör­jat – i va­ru­hu­set

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA - An­na Sjögren

Va­let 2018 har bör­jat! Bot­kyr­kaDi­rekt var på plats vid den tur­ne­ran­de röst­nings­lo­ka­len som den här vec­kan står in­ne på Horn­bach i Fitt­ja för att ta tem­pen på röst­lus­ten bland be­sö­kar­na. – Det är ett bra ini­ti­a­tiv, al­la har in­te tid och vil­ja att gå på val­da­gen, sä­ger Göran Lan­de som pas­sa­de på att rös­ta. Al­la har va­rit spon­tan­rös­ter, de har kom­mit hit för att hand­la och så rös­tar de sam­ti­digt.

”En vit, en gul, en blå.” Röst­mot­ta­ga­ren Pia Ols­son tar emot röst­ku­ver­ten från Göran Lan­de och räk­nar så att samt­li­ga ku­vert – till riks­dag, lands­ting och kom­mun – är med och läg­ger ner dem i lå­dan.

Den am­bu­le­ran­de röst­lo­ka­len har va­rit öp­pen se­dan ons­dag mor­gon och fram tills nu, kloc­kan tre, har den ta­git emot tolv för­tids­rös­ter.

Spon­tan­rös­ter

– Folk blir glatt över­ras­ka­de! Al­la har va­rit spon­tan­rös­ter, de har kom­mit hit för att hand­la och så rös­tar de sam­ti­digt, sä­ger Göran Steen, den and­ra av det tre röst­mot­ta­gar­na.

En av dem som be­stäm- mer sig för att för­e­na de­mo­kra­ti med shop­ping är Göran Lan­de som bor i Hud­dinge. Vil­ken kom­mun man till­hör spe­lar ing­en roll – al­la oav­sett bo­stads­a­dress kan för­tids­rös­ta här.

– Det här är ett bra ini­ti­a­tiv, det gör det mer till­gäng­ligt. Det är in­te al­la som har tid och vil­ja att gå och rös­ta på val­da­gen. Jag tror att fler loc­kas att rös­ta av det här, sä­ger Göran Lan­de.

Går ut­an röst­kor­tet

Göran Lan­de bru­kar för­tids­rös­ta och har än­då re­dan be­stämt sig för vil­ket par­ti han ska rös­ta på.

– Ja, det var ing­en tve­kan om sa­ken, sä­ger han.

Men skul­le han ång­ra sig är det in­te hel­ler nå­got pro­blem, be­rät­tar röst­mot­ta­ga­ren Pia Ols­son.

– Då kan man gå och rös­ta i val­lo­ka­len på val­da­gen och då räk­nas in­te för­tids­rös­ten.

Och även den med ett sin­ne för att tap­pa bort vik­ti­ga sa­ker som röst­kort kan va­ra lugn. På för­tids­röst­nings­lo­ka­len kan man skri­va ut ett nytt röst­kort. Det en­da man be­hö­ver ha med sig är le­gi­ti­ma­tion. El­ler en kom­pis el­ler an­hö­rig med le­gi­ti­ma­tion.

– Då får den in­ty­ga att du är du, sä­ger Pia Ols­son.

Bra drag på Ica

Kloc­kan är 13.30 och röst­ning­en vid Horn­bach är slut för i dag. Nu ska den åka vi­da­re till Har­bro­vä­gen i Tum­ba.

– Där ska vi stå vid nå­got hy­res­hus. Men bäst drag är det när lo­ka­len är på Ica Maxi i Eriks­berg, där är man sex per­so­ner som job­bar med att ta emot rös­ter. Det är kul att folk vill rös­ta spon­tant, val­da­gen pas­sar in­te al­la, sä­ger Göran Ja­nulf.

FO­TO: CLAU­DIO BRITOS

SPONTANRÖST. ”Det är ett bra ini­ti­a­tiv”, sä­ger Göran Lan­de från Hud­dinge som egent­li­gen ba­ra skul­le hand­la men pas­sa­de på att rös­ta un­der för­tids­röst­ning­ens förs­ta dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.