S-löf­tet: Fitt­ja sta­tion ska bli frä­scha­re och tryg­ga­re

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

Rus­ta upp och gör Fitt­jas tun­nel­ba­nesta­tion och busstorg tryg­ga­re! Det är So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i lands­ting­ets löf­te till Fitt­ja­bor­na om man vin­ner va­let.

Sats­ning­en på Fitt­jas tun­nel­ba­nesta­tion och busstorg är en del av ett pi­lot­pro­jekt för att rus­ta upp Stock­holms pen­del- och tun­nel­ba­nesta­tio­ner, som So­ci­al­de­mo­kra­ter­na tän­ker ge­nom­fö­ra om de tar mak­ten i lands­ting­et ef­ter hös­tens stun­dan­de val.

– Fitt­ja är den sista av tre sta­tio­ner som vi pre­sen­te­rar som pi­lot­sta­tio­ner som vi vill to­tal­re­no­ve­ra och rus­ta upp, bå­de ur en trygg­hets­a­spekt men ock­så ut­i­från ser­vice och att det ska bli lät­ta­re att ta sig mel­lan tun­nel­ba­nan och bus­sar­na, sä­ger Jens Sjöström (S), Bot­kyr­ka­bo och op­po­si­tions­lands­tings­råd.

Vad är pro­ble­met med Fitt­ja sta­tion idag?

– Det ena är bil­jett­hal­len, när man pra­tar med män­ni­skor så är det fram­för allt att man kän­ner sig ute­läm­nad och över­gi­ven när man går ner där­i­från till per­rong­en. Vi vill lyf­ta ta­ket och ska­pa en över­blick­bar­het och att per­so­na­len får en an­nan ser­vicey­ta, sä­ger Jens Sjöström.

Pla­nen är ock­så att byg­ga en bätt­re över­gång mel­lan tun­nel­ba­nan och bussta­tio- nen och in­te­gre­ra den bätt­re med cent­rum, en­ligt Sjöström.

Går det att byg­ga bort otrygg­het - hand­lar det in­te om and­ra fak­to­rer än den rent fy­sis­ka ut­form­ning­en?

– Jag tror att man mås­te gö­ra fle­ra sa­ker, men man ska in­te un­derskat­ta den fy­sis­ka be­byg­gel­sen, för den kan bi­dra till att stär­ka käns­lan av trygg­het el­ler otrygg­het. Det tyc­ker vi att man mås­te äg­na kraft åt, sä­ger Jens Sjöström.

För­u­tom Fitt­ja ska sta­tio­ner­na Ro­te­bro och Årsta­berg in­gå i pi­lot­pro­jek­tet.

FO­TO: RO­LAND MAG­NUS­SON

LÖF­TE. Fit­ta sta­tion rustas upp om S får mak­ten i lands­ting­et ef­ter va­let, lo­var So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i lands­ting­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.