KD i Bot­kyr­ka om...

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

... äldre­omsor­gen: ”La­gen om val­fri­het (LOV) mås­te tilläm­pas. Och vi vill ha äldre­bo­en­den med språ­k­in­rikt­ning för dem som vill ha om­sorg på sitt mo­ders­mål.” ... en sam­man­hål­len kom­mun: ”Vi vill ha en spår­för­bin­del­se mel­lan nor­ra och söd­ra Bot­kyr­ka så det blir lät­ta­re att ta sig mel­lan kom­mun­de­lar­na.” ... för­hand­ling­ar med SD: ”Vi tän­ker in­te bac­ka från vår po­li­tik om SD skul­le vil­ja stöd­ja den. Men vi kom­mer in­te ak­tivt för­hand­la med dem el­ler gö­ra någ­ra ef­ter­gif­ter.”

I va­let 2014 fick KD 5,2 pro­cent i Bot­kyr­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.