Bo­en­de kan dric­ka ur kra­nen igen

BotkyrkaDirekt Södra - - SÖDRA SIDAN - An­na Sjögren 0704-333 586 an­na.sjo­[email protected]­rekt­press.se

De ko­li­for­ma bak­te­ri­er­na är bor­ta! Ef­ter tre vec­kors ko­kan­de av kran­vatt­net kan nu Tul­linge­bergs­bor­na änt­li­gen bör­ja ta sitt vat­ten di­rekt ur kra­nen.

Bot­kyr­ka kom­mun gick ut med den go­da ny­he­ten på tors­dags­ef­ter­mid­da­gen, 23 da­gar ef­ter att de ko­li­for­ma bak­te­ri­er­na först upp­täck­tes i vatt­net. Ef­ter att ha fått de se­nas­te vat­ten­a­na­ly­ser­na från la­bo­ra­to­ri­et be­slu­ta­de kom­mu­nen att hä­va kok­nings­re- kom­men­da­tio­nen för kran­vatt­net på Tul­linge­berg.

Vatt­net är nu god­känt och upp­fyl­ler Livs­me­dels­ver­kets krav på kallt dricks­vat­ten.

Bak­te­ri­er­na bor­ta

I pro­ver­na från i mån­dags och tis­dags fanns inga ko­li­for­ma bak­te­ri­er. En­ligt kom­mu­nen gav spol­nings­åt­gär­der­na med öpp­nan­det av brand­pos­ter­na re­sul­tat.

– Det är myc­ket gläd­jan­de att vi åter har ett tjän­ligt vat­ten, fritt från bak­te­ri­er. Nu har vi re­sul­tat från två prov­tag­nings­till­fäl­len i rad som vi­sar att vatt­net är ut­an an­märk­ning­ar. Jag kan där­för med trygg­het sä­ga att vatt­net är häl­so­samt för al­la att dric­ka, i Tul­linge­berg och i res­ten av Bot­kyr­ka, sä­ger Lin­da Ev­jen, VA- chef på kom­mu­nen.

Hon pas­sa­de ock­så på att tac­ka de 2000 Tul­linge­bergs- bor­na som drab­bats av det för­o­re­na­de vatt­net för de­ras tå­la­mod.

Vatt­net är häl­so­samt för al­la att dric­ka.

Ut­red­ning fort­sät­ter

Kom­mu­nen kom­mer nu att fort­sät­ta med spol­ning­en och ut­ö­ka si­na kon­trol­ler av Tul­linge­bergs vat­ten.

Ar­be­tet med att ta re­da på hur bak­te­ri­er­na ham­na­de i vatt­net från förs­ta bör­jan fort­sät­ter ock­så i den or­saks­ut­red­ning som tek­nis­ka för­valt­ning­en gör med mil­jö­en­he­ten.

HAR SPOLATS. Vat­ten­tor­net i Tul­linge har ren­gjorts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.