Det är in­te gud som för oss sam­man

BotkyrkaDirekt Södra - - ÅSIKT & DEBATT -

Som­ma­ren har var osed­van­ligt varm. Om maj sa de att det var så unikt att det ba­ra in­träf­far tre gång­er på en mil­jon år. Men snart kom­mer hös­ten. Min fa­vo­rit­års­tid. Man tän­ker klart på hös­ten och sval­kan gör det lät­ta­re att lä­sa. I vå­ras gick jag med i Svens­ka kyr­kan. Min kris­ten­dom är rätt sval, jag skul­le vil­ja sä­ga ty­piskt svensk. Men jag vill vär­na go­da tra­di­tio­ner och slänga då­li­ga tra­di­tio­ner i sop­säc­ken. En bonus med att gå med i Svens­ka kyr­kan är att min bra­si­li­ans­ka hust­ru och jag kun­de gif­ta oss i ett rik­tigt sa­go­bröl­lop i Burs Kyrka på Got­land, en me­del­tids­kyr­ka där mi­na far­för­äld­rar gif­te sig en gång i ti­den.

Mitt med­lem­skap i Svens­ka kyr­kan till trots tror jag in­te att vi ska ha re­li­gi­on som sam­man­hål­lan­de fak­tor i Sve­ri­ge. Vi mås­te hit­ta nå- got an­nat. En del in­vand­ra­re har sagt att det är svårt att få kon­takt med svens­kar. De har kans­ke rätt? Men det bäs­ta sät­tet att bli en del av vårt vack­ra land är att gå med i nå­gon för­e­ning. Gå med i en hem­bygds­för­e­ning, en sy­för­e­ning, el­ler kans­ke all­ra bäst en id­rotts­för­e­ning. Sve­ri­ge är värl­dens mest se­ku­lä­ra land. I USA ska pre­si­den­ten sä­ga ’’God bless Ame­ri­ca”. Skul­le vår stats­mi­nis­ter sä­ga ’’ Gud väl­sig­ne Sve­ri­ge” skul­le åhö­rar­na tro att han tap­pat för­stån­det.

Snart är det val. Det är vik­tigt att rös­ta, men vi mås­te an­stränga oss att för­stå dem som in­te tyc­ker som vi själ­va. Vi be­hö­ver in­te mer po­la­ri­se­ring i vårt land, ut­an mer sam­man­håll­ning. Jag har vän­ner som rös­tar på al­la par­ti­er man kan tän­ka sig. Och vi har kul ihop. Vi mås­te ock­så för­sö­ka för­stå hur per­so­ner som in­te tror på sam­ma sak som vi själ­va tän­ker. Av den an­led­ning­en bru­kar jag of­ta be­sö­ka mos­ké­er, sy­na­go­gor, bud­disttem­pel och så vi­da­re. Jag kans­ke in­te de­lar tron, men har på detta sätt fått många nya vän­ner.

I Sve­ri­ge är det dock lät­tast att va­ra ate­ist. Så om du är ny i Sve­ri­ge så kan du all­tid sä­ga: “Jag tror in­te på Gud, men jag tror på någon­ting”. Då tyc­ker al­la att man är nor­mal. Om man nu vill va­ra nor­mal...

Men för­e­nings­li­vet är det vik­ti­gas­te sät­tet att för­e­na män­ni­skor i Sve­ri­ge och då in­te re­li­giö­sa el­ler po­li­tis­ka för­e­ning­ar, ut­an var­för in­te en ka­not­klubb, en ka­ra­teklubb, en klubb som ut­ö­var bjj, Bra­zi­li­an jiu-jitsu. Sve­ri­ge är ett för­e­nings­land och Bot­kyr­ka har ett fan­tas­tisk för­e­nings­liv. Så låt oss mö­tas i nå­gon trev­lig opo­li­tisk och ic­ke-re­li­giös för­e­ning och vi kans­ke blir vän­ner för li­vet.

Skul­le vår stats­mi­nis­ter sä­ga ’’Gud väl­sig­ne Sve­ri­ge” skul­le åhö­rar­na tro att han tap­pat för­stån­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.