TuP: Vart ska mac­ken flyt­ta?

BotkyrkaDirekt Södra - - ÅSIKT & DEBATT - Anders Thorén Grupple­da­re Tullingepartiet

Nu kan ma­jo­ri­te­ten i Bot­kyr­ka vi­sa att de me­nar all­var med si­na löf­ten!

För en tid se­dan kom det ett mejl till Tullingepartiet från en Tul­linge­bo som be­rät­ta­de att bygg­na­den som hör till ben­sin­mac­ken skall va­ra ri­ven se­nast den 31/3 2019. ST1 som äger fas­tig­he­ten skall näm­li­gen byg­ga en ny mack en­ligt ett nytt kon­cept.

Nu kan kom­mun­led­ning­en vi­sa hand­lings­kraft och en in­ten­tion att för­sö­ka hål­la si­na löf­ten till Tul­linge­bor­na ge­nom att an­vi­sa en ny plats för ben­sin­mac­ken. Lämp­ligt­vis vid Flagg­plan. Om man vill dri­va frå­gan om en ut­byggd pen­del­tågs­sta­tion med två upp­gång­ar, är det ju bra om om­rå­det där en uppgång kan va­ra lämp­lig att an­läg­ga in­te bloc­ke­ras av en ben­sin­mack, med till­hö­ran­de sä­ker­hets­pro­ble­ma­tik.

Själv­fal­let blir det ju dy­ra­re för ST1 att byg­ga på an­nan plats, men där kom­mer ju löf­tet från kom­mun­led­ning­en om med­fi­nan­sie­ring väl till pass.

Bos­se Pal­mqvist som skic­ka­de mej­let kun­de dess­utom be­rät­ta att i slu­tet på 80-ta­let el­ler i bör­jan på 90-ta­let fanns långt gång­na pla­ner på att flyt­ta mac­ken till just Flagg­plan. Kans­ke tyck­te kom­mu­nen då att in­for­ma­tions­tav­lor och ”Långt ifrån La­gom” skyl­tar var vik­ti­ga­re än en and­ra uppgång till pen­del­tå­get?

FO­TO: ANDERS THORÉN

Vart ska mac­ken flyt­ta?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.