EN­GA­GE­MANG.

BotkyrkaDirekt Södra - - ÅSIKT & DEBATT -

Jonathan Go­mez är 20 år och bor i Bot­kyr­ka. In­för va­let står han i Krist­de­mo­kra­ter­nas valstu­ga vid plat­tan. ”Jag har all­tid va­rit po­li­tiskt in­tres­se­rad och ser sa­ker om­kring mig som in­te fun­ge­rar. Det är där­för jag står här. Se­dan är det kul att så många unga är en­ga­ge­ra­de och kom­mer fram och stäl­ler frå­gor. Många frå­gor hand­lar om vår­den, vil­ket är li­te över­ras­kan­de. Jag viss­te in­te att det var en så vik­tig frå­ga för de unga, men de vill verk­li­gen att den för­bätt­ras. De unga har ock­så en re­spekt­full ton och där mär­ker jag en stor skill­nad mot va­let 2014 då jag ock­så ar­be­ta­de en del för Krist­de­mo­kra­ter­na. Nu är det fullt upp in­för va­let och det kom­mer bli än­nu mer när det är dags för de­bat­ter­na i sko­lor­na.”

De unga har en re­spekt­full ton och där mär­ker jag en stor skill­nad mot va­let 2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.