JÄMLIKHET.

BotkyrkaDirekt Södra - - ÅSIKT & DEBATT -

Ti­tus Fri­dell är 24 år och bor på Kungs­hol­men. An­led­ning­en till att han står i Väns­ter­par­ti­ets valstu­ga på Med­bor­gar­plat­sen är att han vill job­ba för ett jäm­li­ka­re Sve­ri­ge. ”Jag är här två da­gar i vec­kan, men det blir nog mer ju när­ma­re va­let vi kom­mer. Det är många som kom­mer fram och vill ve­ta mer. Jag kan in­te sva­ra på allt, men det vik­ti­ga är att lyss­na, va­ra trev­lig och att för­kla­ra par­ti­ets vär­de­grund. En del vill sät­ta dit en och and­ra för­sö­ker över­ty­ga mig om att slu­ta va­ra väns­ter­par­tist. Men än så länge har ing­en lyc­kats. Jag mär­ker att det finns en stor osä­ker­het in­för va­let. De fles­ta tror in­te att det kom­mer bli så lätt att bil­da re­ge­ring ef­ter val­nat­ten.”

En del vill sät­ta dit en och and­ra för­sö­ker över­ty­ga mig om att slu­ta va­ra väns­ter­par­tist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.